Numara : 100
Tarih : 6.10.2016

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/100

KONU: Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı.

5 Ekim 2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9139 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı.

Söz konusu Karar uyarınca;

 • Bölgesel teşvik müracaatları yerel birimlere yapılabilecektir.
 • Stratejik yatırımlarda faiz desteğindeki tarih sınırlaması kaldırılmıştır.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteğinde, yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması kaldırılmıştır.
 • Vergi indirimi desteğinde yatırımın başlama tarihe göre farklı oran uygulaması kaldırılmış ve yatırımcının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulayabileceği indirim tutarı, tüm bölgeler için toplam yatırım tutarının %80’i olarak belirlenmiştir.
 • Öncelikli yatırımlarda, enerji verimliliğine ilişkin (j) bendindeki "birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu" şartı "mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu" olarak değiştirilmiştir.
 • Yatırımlarını endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirenler de alt bölge desteğinden yararlanabileceklerdir.
 • Yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilecektir.
 • Yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri,  belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilecektir.
 • Aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilecektir.
 • Yatırım döneminde diğer kazançlara uygulanacak indirim oranlarının bölgelere göre değişimine ilişkin geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 üncü ve 5 inci bölgedeki tüm iller bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.
 • “İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar” bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar arasından çıkarılmıştır.

1) Bölgesel teşvik müracaatları yerel birimlere yapılabilecektir.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "genel teşvik uygulamaları" ibaresi "genel ve bölgesel teşvik uygulamaları" seklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, sabit yatırım tutarı 10 milyon Türk Lirasını aşmayan bölgesel teşvik müracaatları yerel birimlere yapılabilecektir.

2) Stratejik yatırımlarda faiz desteğindeki tarih sınırlaması kaldırılmıştır.

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, ayni Kararın Faiz desteği başlıklı 11 inci maddesinin besinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan düzenlemeyle, stratejik yatırımlarda faiz desteği tarih sınırlaması (31/12/2016) kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

(5) Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31⁄12⁄2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür. Ancak, bu belgeler kapsamında faiz desteği ödemelerine 1⁄1⁄2013 tarihinden sonra başlanır.

3) Sigorta primi işveren hissesi desteğinde, yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması kaldırılmıştır.

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, ayni Kararın Sigorta primi işveren hissesi desteği başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, 8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8715 sayılı Karar ile 2017 yılında; 1. ve 2. Bölgeler için sigorta primi işveren hissesi desteğinin kaldırılmasını ve diğer bölgeler için destek sürelerinin azaltılmasını öngören uygulamadan vazgeçilmiştir.

Bölgeler

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

01/01/2017 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

Uygulama Süresi

1

2 yıl

-

2 yıl

2

3 yıl

-

3 yıl

3

5 yıl

3 yıl

5 yıl

4

6 yıl

5 yıl

6 yıl

5

7 yıl

6 yıl

7 yıl

6

10 yıl

7 yıl

10 yıl

4) Vergi indirimi desteğinde yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması kaldırılmış ve yatırımcının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulayabileceği indirim tutarı, tüm bölgeler için toplam yatırım tutarının %80’i olarak belirlenmiştir.

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, aynı Kararın Vergi indirimi başlıklı 15 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasında yer alan tabloda yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması ve buna ilişkin olarak ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde (Vergi indirimi), gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

b) Beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek yatırımcının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulayabileceği indirim tutarı, tüm bölgeler için toplam yatırım tutarının %80’i olarak belirlenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının

a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini,

 b) Stratejik yatırımlarda;  6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde ellisini,

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben,  gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

 

5) Öncelikli yatırımlarda, enerji verimliliğine ilişkin (j) bendindeki "birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu" şartı "mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu" olarak değiştirilmiştir.

Bu Kararın 5 inci maddesiyle, aynı Kararın Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, öncelikli yatırımlarda, enerji verimliliğine ilişkin (j) bendindeki "birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu" şartı "mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu" olarak değiştirilmiştir.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme:

j) EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.

j) EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden,  yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

6) Yatırımlarını endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirenler de alt bölge desteğinden yararlanabileceklerdir.

Bu Kararın 6 ncı maddesiyle, aynı Kararın "Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar" başlıklı 18 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi.

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi.

Yapılan düzenlemeye göre, büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi halinde de vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerden yararlanabilecektir.

b) Sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6'da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, söz konusu fıkradaki şartları yerine getirmesi kaydıyla, alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar arasına eklenmiştir.

Eklenen fıkra:

3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6'da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü,  5 inci ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL'dir.

7) Yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilecektir.

Aynı Kararın 7 nci maddesiyle, Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesine aşağıdaki 8 inci fıkra eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilecek ve bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.

Eklenen fıkra:

(8) Asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

8) Yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri,  belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilecektir.

Aynı Kararın yine 7 nci maddesiyle, Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesine aşağıdaki 9 uncu fıkra eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri,  belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilecektir.

Eklenen fıkra:

(9) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri,  belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.

9) Aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilecektir.

Bu Kararın 8 inci maddesiyle, aynı Karara aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ndan bugüne geçerli olmak üzere,  aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilecektir. 

Eklenen Ek madde:

EK MADDE 1- (1) Talep edilmesi halinde, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere,  aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilir.  Bu durumda, ilgili işyeri sicil numarasında yararlanılan azami prim tutarı toplamı, destek uygulaması yapılan belgelerdeki azami prim tutarlarının toplamı alınmak suretiyle belirlenir.

10) Yatırım döneminde diğer kazançlara uygulanacak indirim oranlarının bölgelere göre değişimine ilişkin geçici 5 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Kararın 9 uncu maddesiyle, aynı Kararın geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenleme, bu Kararın 4 üncü maddesiyle yapılan düzenleme sonucu, mevzuat birliği sağlanması amacıyla yapılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan madde:

GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, 1⁄1⁄2015 ile 31⁄12⁄2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının;

a)Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda, 1 inci bölgede yüzde ellisini, 2 nci bölgede yüzde elli beşini, 3 üncü bölgede yüzde altmışım, 4 üncü bölgede yüzde altmış beşini, 5 inci bölgede yüzde yetmişini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini,

b)Stratejik yatırımlarda ise 6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde yetmişini,

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilir.

11) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 üncü ve 5 inci bölgedeki tüm iller bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

Bu Kararın 10 uncu maddesiyle aynı Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunda 4 üncü ve 5 inci bölgelere ait satırlarda ''19" sektör numarası bulunmayan illere "19" sektör numarası eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, 19 sektör kodunda yer alan Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 üncü ve 5 inci bölgedeki tüm iller bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

Düzenleme sonrası;

 • 4 üncü bölgedeki: Artvin, Düzce, Elazığ, Hatay, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Rize,

 • 5 inci bölgedeki: Aksaray Kahramanmaraş, Niğde, Osmaniye, Tunceli   

ilimiz bu kapsama dahil edilmiştir.

12) “İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar” bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar arasından çıkarılmıştır.

Bu Kararın yine 10 uncu maddesiyle, aynı Kararın EK-2B sayılı tablosunun 10 numaralı dipnotunun (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan düzenlemeyle, “İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar” bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar arasından çıkarılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan (c) bendi:

c) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar.

Bu Karar yayım tarihi olan 5/10/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/9139 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.