VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/86

KONU: e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular.

 

Bu sene içerisinde yayınladığımız farklı sirkülerlerde, elektronik vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştuk.

Bu sirkülerimizde, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle birçok firmanın kullanmaya başlayacağı e-Arşiv uygulamasına ilişkin sıkça sorulan sorulara yer vermekteyiz.

 

   

1.      e-Arşiv uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler kimlerdir?

2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon ve üzerinde olup, internet satışı olanlar 01.01.2016 tarihine kadar e-fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçmek zorundadır.

2.    2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL’nin üzerinde; ancak internet üzerinden satışı çok cüzi olan firmalar da e-Arşiv uygulamasına geçmek zorunda mı?

Firmanın, 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerinde ise ayrıca ilgili yılda herhangi bir internet satışı da var ise 01.01.2016 tarihine kadar e-arşiv fatura uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

3.    2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL’nin üzerinde; ancak internet üzerinden satışa 2015 yılında başlayanlar e-Arşiv kullanmak zorunda mı?

e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu için yukarıda belirtilen 2 şartı birlikte taşımak gerekmektedir. 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon üzerinde olan; ancak ilgili yılda internet satışı olmayan firmaların 01.01.2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.

4.      Gerçekleştirilen faaliyetin 'internet üzerinden yapılan satış olup olmadığı' hususu nasıl netleştirilebilir?

Gerçekleştirilen faaliyetin 'internet üzerinden yapılan satış olup olmadığı' hususu (35 numaralı) Elektronik Ticaretin İzlenmesi ve Ödeme Sistemleri Müdürlüğüne yazıyla başvurularak ya da e-ticaret@gelirler.gov.tr adresine e-posta gönderilerek bilgi alınabilinir.

5.      Bölünme sonrasında kurulan şirketlerin de e-Arşiv faturaya geçmesi gerekmekte midir?

454 seri numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir. Dolayısıyla bölünme sonrasında kurulan şirketlerin e-arşiv faturaya geçmesi gerekmektedir.

6.  e-Arşiv uygulamasına firmalar kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden geçebilmekte midir? Özel entegratör kullanma zorunluluğu var mıdır?

Firmalar; e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabileceklerdir.

Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak isteyen firmalar http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-Arşiv Uygulaması Başvuru Kılavuzu'nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yapabileceklerdir.

 e-Arşiv Uygulamasını izinli özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen firmalar, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup, ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunmalarına gerek yoktur.

 Özel entegratörler kendilerine başvuran firmalar ile ilgili istenen bilgileri http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirmek mecburiyetindedirler.

7.  e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu nedeniyle e-fatura uygulamasını kullanmaya başlayan mükelleflerin e-defter kullanma zorunluluğu var mıdır?

e-fatura uygulamasını sadece e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu nedeniyle kullanmaya başlayan mükelleflerin e-defter kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

8.      e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayanlara kağıt fatura düzenlenebilir mi?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere, e-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen fatura kâğıt ortamında teslim edilecektir. Ancak e-arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir.

9.      Vergi mükellefi olmayanlara ne şekilde fatura düzenlenecektir?

e-Arşiv Uygulaması kapsamında, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilebilecektir.

Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilecektir.

Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilecektir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekmektedir.

10.   e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine, nihai tüketicilere ve yurt dışı müşterilere yapılan satışlar dolayısıyla e-Arşiv faturası düzenlenmesi zorunlu mudur?

e-Arşiv uygulamasına kayıtlı firmaların, e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine, nihai tüketicilere ve yurt dışı müşterilere yapılan satışlar dolayısıyla e-Arşiv faturası düzenlemesi gerekmektedir. Yurt dışı müşterilere yapılan satışlar için UBL TR formatında düzenlenen fatura xml ve e-Arşiv raporunda vergi kimlik numarası alanına 2222222222 yazılabilecektir. Ancak 454 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi geçen faturalarını da 1.1.2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla 01.01.2016 tarihinden itibaren söz konusu faturalar e-Arşiv fatura olarak değil e-Fatura olarak düzenlenecektir.

11.   e-Arşiv faturalarının iptali nasıl yapılacaktır?

İptal edilen faturalara ait bilgiler e-Arşiv Raporunun “Fatura İptal” elemanına yazılacaktır. İptal işlemi için yeni bir fatura düzenlenmeyecektir.

12.   İptal edilen faturalara ait bilgiler e-Arşiv raporunda nasıl gösterilecektir?

İptal edilen faturalara ait bilgiler e-Arşiv raporunun "faturaIptal" elemanında gösterilecektir. Ait olduğu dönemin e-Arşiv raporu gönderilmeden iptal edilen faturalar söz konusu raporun "faturaIptal" elemanında, ait olduğu dönemin e-Arşiv raporu gönderildikten sonra iptal edilen faturalar sonraki e-Arşiv raporunun "faturaIptal" elemanında gösterilecektir. İptal faturalar teknik olarak bu şekilde raporlanabilmekte olup, fatura iptalleri için Vergi Usul Kanununda geçerli olan süre ve esalar hakkındaki hükümler geçerli olacaktır.

13.  e-Arşiv faturaları iptal edildiğinde, iptal e-Arşiv faturası elektronik veya kağıt ortamında kullanıcıya iletilmeli midir?

İptal edilen e-Arşiv faturanın alıcıya iletilmesi gerekli değildir. İptal edilen e-arşiv faturası e-arşiv raporuna eklenecektir.

14.   e-Arşiv faturalarının kağıt çıktılarında ıslak imza zorunluluğu var mıdır?

Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.

Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür.

15.   e-Arşiv Faturası irsaliye olarak kullanılabilecek mi?

Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilecektir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması zorunludur.

16.   e-Arşiv sistemine geçtikten sonra mevcut kağıt faturalar kullanılabilecek mi?

e-Arşiv uygulamasına geçtikten sonra elde kalan kağıt faturalar kullanılamayacaktır. Bu faturalar istenildiği taktirde bağlı olunan vergi dairesinden iptal ettirilebilecektir.

17.   e-Arşiv faturası ile beraber ÖKC'den perakende satış fişi kesilmeye devam edilecek mi?

e-Arşiv fatura da kağıt fatura gibi TTK, VUK ve diğer vergi kanunu hükümlerine tabidir. Fatura kesme sınırının altındaki işlemler için ÖKC'den perakende satış fişi kesilmeye devam edilecektir. Bu sınırın üstünde kalan tutarlardaki alışverişlerde ya da alıcının talep ettiği durumlarda e-arşiv faturası kesilecektir. e-Arşiv faturayı alışveriş esnasında oluşturup çıktısını alıcıya verildiği takdirde ÖKC'den bilgi fişi düzenlenmesine gerek yoktur.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.