Numara : 84
Tarih : 19.11.2015

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/84

KONU: Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi Hususunda Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de 289 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Turist rehberlerini eylemli ve eylemsiz olmak üzere iki grupta ele alan bu Tebliğde özetle;

  • Eylemsiz turist rehberlerinin gelir vergisi muafiyetinden yararlanabileceği, bu şekilde çalışan rehberlere ödeme yapan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, yaptıkları bu ödemeler sonucunda gider pusulası düzenlemelerinin zorunlu olduğu,
     
  • Eylemli turist rehberlerinin serbest meslek faaliyet kapsamında değerlendirildiği, turist rehberlerinin kendilerine yapılacak ödemeler karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerektiği, bunun yanı sıra turist rehberlerine yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı

açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

289 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.