VERGİ SİRKÜLERİ

 NO: 2015/62

 KONU: Nakit Sermaye Artırımlarında Uygulanacak İndirim Oranlarına İlişkin BKK Yayımlandı.

30 Haziran 2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de nakit sermaye artırımında uygulanacak indirim oranına ilişkin 2015/7910 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmiş ve bu konu 2015/44 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Söz konusu düzenlemede genel indirimi oranı %50 olarak belirlenmiş; ayrıca bu oranı farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştı.

Bu Karar ile Bakanlar Kurulu, kendisine verilen yetkiyi kullanarak %50 indirim oranına;

a) Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı;

 1) %50 ve daha az olanlar için ilave 25 puan,

 2) %50'nin üzerinde olanlar için ilave 50 puan,

b) Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere ilave 25 puan,

 uygulanmasını kararlaştırmıştır.

 Örneğin, A şirketinin;

  •  Borsada işlem gören halka açık sermaye şirketi olduğunu,
  • Borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayeye oranının %50’nin altında olduğunu,

  • 2015 Temmuz ayında 1.000.000 TL sermaye artırımı yaptığını,

  • TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranının ise % 16 olduğunu

kabul edelim.

Bu veriler doğrultusunda hesaplamamız aşağıdaki şekilde olacaktır.

Kurumlar Vergisi Matrahtan İndirilecek Tutar:

= Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x TCMB Faiz Oranı x Süre (Ay) x İndirim oranı (%50) + İlave BKK Puanı

Öncelikle firmanın yararlanacağı yıllık indirim tutarını aşağıdaki şekilde hesaplayalım;

= 1.000.000 x 0,16 x (%50 + %25) (Çıkarılmış sermaye oranı %50’nin altında olduğundan ilave BKK puanı 25 olarak alınır.)

=  120.000 TL

Söz konusu firmanın Temmuz ayında sermaye artırımı yaptığını dikkate aldığımızda yukarıda yer alan yıllık tutarın kıst dönem hesaplaması aşağıdaki şekilde olacaktır.

(120.000/12 ay) x 6 ay = 60.000 TL.

Bu tutarın kurumlar vergisi beyannamesinde net etkisi ise 60.000 x %20 = 12.000 TL olacaktır.

Eğer aynı şirketin çıkarılmış sermaye oranı %50’nin üzerinde olsaydı, bu defa hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktı:

= 1.000.000 x 0,16 x (%50 + %50) (Çıkarılmış sermaye oranı %50’nin üzerinde olduğundan ilave BKK puanı 50 olarak alınır.)

=  160.000 TL

= (160.000/12 ay) x 6 ay = 80.000 TL.

Bu tutarın kurumlar vergisi beyannamesinde net etkisi ise 80.000 x %20 = 16.000 TL olacaktır.

Öte yandan aynı Karara göre 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca uygulanacak indirim oranı;

a) Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için %0,

b) Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için %0,

c) Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,

ç) Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,

d) 9/3/2015 tarihinden, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,

olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2015/7910 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.