VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/27

KONU: Meksika ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" 20 Şubat 2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Söz konusu anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair Kanun yayımlanmakla birlikte, anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için, her bir akit Devlet, kendi mevzuatında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir.

Hatırlanacağı üzere, söz konusu Anlaşmanın imzalanmasını takiben, 19 Aralık 2013 tarihinde, Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

  • Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkının, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verildiği,
  • Gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkının kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırıldığı,
  • Ayrıca diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörüldüğü,
  • İki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenlemelerin de Anlaşma’da yer aldığı

belirtilmişti.

İlgili Kanuna aşağıda yer verilmiştir.

 

20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ

HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL

OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6594                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/2/2015

MADDE 1 – (1) 17 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/2/2015


Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.