Numara : 87
Tarih : 13.8.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/87

KONU: E-Tebligat Zorunluluğu Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.

Hatırlanacağı üzere Türk Ceza Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu Kanun ile vergi yargılamasına ve ticaret mahkemelerine ilişkin getirilen yenilikler 2014/77 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu sirkülerimizde, aynı Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklerle, elektronik tebligat zorunluluğu uygulamasının kapsamının genişletilmesine yönelik özet açıklamalara yer verilmiştir.

6545 sayılı Kanun'un;

 • 87 nci maddesiyle 5549 sayılı Kanun’a Elektronik tebligat başlıklı 9/A maddesi eklenmiştir.
 • 88 inci maddesiyle aynı Kanun’un Yükümlülük ihlalinde idari ceza başlıklı 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler uyarınca, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, aşağıda sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerine Elektronik Tebligat zorunluluğu getirilmiştir.

 • Bankalar.
 • Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.
 • Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
 • Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri.
 • Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.
 • Yatırım fonu yöneticileri.
 • Yatırım ortaklıkları.
 • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.
 • Finansal kiralama şirketleri.
 • Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.
 • Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.
 • Varlık yönetim şirketleri.
 • Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.
 • Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.
 • Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.
 • Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
 • İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.
 • Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dahil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.
 • Spor kulüpleri.
 • Noterler.
 • Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar.
 • Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.
 • Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.

Ayrıca elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara MASAK tarafından her bir tespit için 10.000 Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı ise 250.000 Türk lirasını geçemeyecektir.

Söz konusu Kanuna ve yetkili KEP hizmet sağlayıcılarına aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

6545 sayılı Kanun

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.