VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/86

KONU: Vergi Usul Kanunu Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapıldı.

7 Ağustos 2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de 437, 438 ve 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlandı. Söz konusu tebliğlerle vergi usul kanunu uygulamalarına ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.

1. 437 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Bu tebliğ ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6 ncı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Önceki düzenleme:

Yeni düzenleme:

6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

 

Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.

 

Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün (1/10/2013 tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması gerekir.

“6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.

 

Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır.”


Buna göre mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır. Ayrıca mükellefler bu levhaları işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.

2. 438 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Bu Tebliğ ile vergi usul kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımına ilişkin olarak yayımlanan 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Önceki düzenleme:

Yeni düzenleme:

Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet üzerinden, Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.

“Matbaa işletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar internet üzerinden, www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.”


Aynı Tebliğe ekli ek-4’te yer alan Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metninin 6 ncı maddesinin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Önceki düzenleme:

Yeni düzenleme:

Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderecektir.

“Matbaa işletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere ilişkin bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden gönderecektir.”


3. 439 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler

Bu Tebliğ ile amortisman uygulaması konusunda açıklamaların yer aldığı 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ekinde yer alan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler listesine 3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3.65.1.

Su taşımaya mahsus damacanalar

3

%33,33

Aynı listenin 29.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 29.1. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir.

Değiştirilen satır

Önceki düzenleme:

Yeni düzenleme:

Çimentolu yonga imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

29.1.

Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

%6,66

Yeni eklenen alt satırlar:

29.1.1.

Plastik kalıplar

2

%50

29.1.2.

Çelik sac kalıplar ve ayraçlar

5

%20

Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.1.8. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

45.1.9.

Güneş enerjisi santrali

10

%10


Söz konusu Tebliğlere aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 437)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 438)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 439)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.