VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/82

KONU: Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü

Bilindiği üzere, Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951 sayılı kararıyla 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin, “5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlıklı bölümünün, aşağıda yer alan ikinci paragrafının yürütmesi durdurulmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı, yürütmenin durdurulmasına yönelik bu karar üzerine, internet sitesinin mevzuat bölümünde yer alan Genel Tebliğin ilgili bölümüne, paragrafın yürütmesinin durdurulduğuna ilişkin Danıştay kararını parantez içinde not olarak eklemiş ve bu karara itiraz etmiştir.

Yürütmesi durdurulan paragraf:

Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.”

Yapılan itirazı değerlendiren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 28.11.2013 tarih ve 2013/9 sayılı kararı ile Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951 sayılı kararını iptal etmiştir.

Buna göre, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlıklı bölümünün ikinci paragrafı yürürlükte olup, işlemlerin bu hükme uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı, bu karar sonrası yukarıda bahsedilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin notu mevzuat bölümünden kaldırmıştır.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, Danıştay 4. Daire tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması yönündeki kararı, kârın sermayeye eklenmesi nedeniyle bedelsiz hisse senedi iktisap eden kurumlar vergisi mükelleflerinin kâr payı elde ettiğini belirten tebliğ hükmünün iptaline yönelik olarak verilmiş bir karar değildir. Konunun esası hakkında Danıştay tarafından verilecek Kararın ayrıca takip edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.