VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/76

KONU: İthalat Bedellerinin Yurtdışından Sağlanan Krediler ile Karşılanmak İstenilmesi Halinde KKDF Kesintisi

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden %6 oranında fon kesintisi yapılmaktadır. Peşin ithalat işlemlerinde ise KKDF kesintisi uygulanmamaktadır.

Bu kapsamda, ödeme şekli "peşin ödeme" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde fon kesintisi yapılmaması için, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen birçok muktezada da bu husus vurgulanmıştır.

İthalat bedelinin peşin ödenebilmesini teminen ithalatçı firmalar bazı durumlarda yurtdışında mukim banka veya finans kurumlarından kredi kullanmakta ve bu kredileri Türkiye’ye getirmeden yurtdışındaki ihracatçının banka hesabına göndermektedir. Ancak ödemesi bu şekilde yapılan ithalat işlemi, peşin ithalat olarak kabul edilmemekte ve KKDF uygulamasına tabi tutulmaktadır. Zira T.C. Merkez Bankası’nın 2/1/2002 tarihli 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesine göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından temin ettikleri nakdi kredileri mutlaka Türkiye'deki bankalar aracılığıyla yurda getirerek kullanmaları zorunlu olup, yurtdışından kullanılan kredinin yurda getirilmeksizin doğrudan ihracatçının hesabına ödeme yapılması halinde peşin ithalat işlemini tevsik edecek belgeler sunulamamaktadır (Bknz: GİB, 22/2/2010 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7 sayılı Özelge).

Bu sirkülerimizin konusunu ise Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ithalat bedellerinin yurtdışından sağlanan krediler ile karşılanmak istenilmesi halinde KKDF kesintisi yapılması hususunda açıklamaların yer aldığı 27.06.2014 tarihli ve 85593407/156.06 sayılı yazısı oluşturmaktadır.

Söz konusu yazıda, T.C. Merkez Bankasının 2/1/2002 tarihli 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesine atıfta bulunularak, bu Genelgede, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından nakdi kredi temin etmelerinin bu kredileri bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbest olduğu, söz konusu kredilerin mutlaka Türkiye'deki bankalar aracılığıyla yurda getirilerek kullanılmalarının gerektiği, ancak Genelge ekinde (EK:2) yer alan ihracat kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşlarının listesinde kayıtlı kuruluşların garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödenmesi durumunda bu şartın aranmayacağı açıklamalarına yer verildiği belirtilmiştir.

Buna göre, söz konusu kredi yurtdışından sağlanarak Türkiye'ye getirilmeksizin mal bedeli olarak doğrudan yurtdışındaki satıcıya yurt dışında fiili ithalden önce peşin olarak ödeneceğinden bu hususun gümrük idaresine tevsikini teminen Türkiye'de ithalat işlemine aracılık eden bankadan alınacak mal bedelinin yurtdışından sağlanan dış kredi ile ihracatçıya ödendiğini gösteren bir yazının gümrük idarelerine ibrazı halinde KKDF kesintisi yapılmadan ithalat yapılmasının mümkün bulunduğu ifade edilmiştir.

Sermaye hareketleri genelgesi ek 2

İHRACAT KREDİ VE İHRACAT KREDİSİ GARANTİ KURULUŞLARININ LİSTESİ

ÜLKE

ÜYE KURULUŞ

A.B.D.

US EXIMBANK

Export-Import Bank Of The United StatesFCIA

FCIA Management Company Inc.AIG GLOBAL

AIG Global Trade & Political Risk

ALMANYA

EH GERMANY

EULER Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft

ARJANTİN

CASC

Compania Argentina de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A.

AVUSTRALYA

EFIC

Export Finance & Insurance Corporation

AVUSTURYA

OeKB

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

BELÇİKA

OND

Office National du Ducroire

BREZİLYA

SBCE

Seguradora Brasileira de Crédito á Exportação S/A

ÇEK CUMHURİYETİ

EGAP

Export Guarantee and Insurance Corporation

ÇİN

SINOSURE

China Export & Credit Insurance Corporation

DANİMARKA

EKF

Eksport Kredit Fonden

ENDONEZYA

ASEI

PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia

FİNLANDİYA

FINNVERA

Finnvera Plc.

FRANSA

COFACE

Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur

GÜNEY AFRİKA

CGIC

Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa LimitedECIC SA

Export Credit Insurance Corporation of South Africa Ltd.

HİNDİSTAN

ECGC

Export Credit Guarantee Corporation of India Limited

HOLLANDA

ATRADIUS

Atradius Credit Insurance NV

HONG KONG

HKEC

Hong Kong Export Credit Insurance Corporation

İNGİLTERE

ECGD

Export Credits Guarantee DepartmentEH UK

EULER Hermes UK plc

İSPANYA

CESCE

Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion, S.A.CYC

Compania Espanola de Seguros de Crédito y Caucion S.A.

İSRAİL

IFTRIC

The Israel Foreign Trade Risks Insurance Corporation Ltd

İSVEÇ

EKN

Exportkreditnämnden

İSVİÇRE

ERG

Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie

İTALYA

SACE

Servizi Assicurativi del Credito all’EsportazioneEH SIAC

Euler Hermes SIAC Spa

JAMAIKA

EXIM J

National Export-Import Bank of Jamaica Limited

JAPONYA

NEXI

Nippon Export and Investment Insurance

KANADA

EDC

Export Development Canada

KORE

KEIC

Korea Export Insurance Corporation

MACARİSTAN

MEHIB

Hungarian Export Credit Insurance Ltd.

MALEZYA

MECIB

Malaysia Export Credit Insurance Berhad

MEKSİKA

BANCOMEXT

Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.

NORVEÇ

GIEK

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

POLONYA

KUKE

Export Credit Insurance Corporation

PORTEKİZ

COSEC

Companhia de Seguro de Créditos, S.A.

SİNGAPUR

ECICS

ECICS Ltd.

SLOVENYA

SEC

Slovene Export Corporation Inc.

SLOVAK CUMHURİYETİ

SLOVAK EXIM

Export-Import Bank of the Slovak Republic

SRİ LANKA

SLECIC

Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation

TAYLAND

THAI EXIMBANK

Export-Import Bank of Thailand

TAYVAN

TEBC

Taipei Export-Import Bank of China

TÜRKİYE

TURK EXIMBANK

Export Credit Bank of Turkey

ZİMBABWE

CREDSURE

Credit Insurance Zimbabwe Limited

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.