VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/70

KONU: Forward İşlemi İtibariyle Oluşan Kar veya Zararın KV ve KDV Uygulaması.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 27 Mayıs 2014 tarihli özelge ile yurtdışında mukim banka veya finans kurumu olmayan bir şirket ile Türkiye’de mukim bir şirket arasında gerçekleşen forward işlemi itibariyle oluşan kar veya zararın kurumlar vergisi ve katma değer vergisi uygulaması hakkındaki görüşünü açıklamıştır.

Özelgede, bahsi geçen forward işlemi neticesinde yurtdışında mukim şirket lehine oluşacak forward geliri üzerinden kurumlar vergisi stopajı yapılmayacağı, ancak bu işlemin özü itibariyle bir hizmet sunumunu içermesi sebebiyle işlem sonucu oluşacak gelirin KDV’ye tabi olacağı belirtilmektedir.

Söz konusu özelgenin giriş bölümünde, özelge talebinde bulunan şirketin, her ayın son iş günün iki gün öncesinde kayıtlarında yer alan döviz yükümlülükleri ve döviz varlıklarından arta kalan net tutar üzerinden,

  • Mensubu olduğu grubun hazine şirketi ile forward işlemi yapmayı planladığı,
  • Grup şirketinin banka ve finans (kredi vermeye yetkili kurum) kurumu olmadığı,
  • Yapılacak forward işleminin fiziki teslimle sonuçlanmayacağı

belirtilerek, vade kuru ile sözleşme kuru arasındaki farkın vade tarihinde kur farkı gelir veya gideri olarak dikkate alınıp alınmayacağı, kur farkı gideri oluşması durumunda kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ile kur farkı gelir veya giderinin KDV’ye tabi olup olmadığı, hususlarında görüş talebinde bulunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı yukarıda yer alan bu talebe ilişkin olarak verdiği özelgenin sonuç bölümünde ise görüşünü KV ve KDV yönünden aşağıdaki şekilde açıklamıştır:

1. Kurumlar Vergisi Yönünden:

“… Bu hüküm ve açıklamalara göre, forward sözleşmesi çerçevesinde oluşan vade kuru ile sözleşme kuru arasındaki fark, vade sonunda kar veya zarar olarak tespit edilip kurum kazancına dahil edilecektir. Ayrıca zarar doğması durumunda yurtdışındaki firmaya borçlandığınız bu tutar üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, yurtdışındaki grup şirketiyle gerçekleştirilecek forward işlemlerinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddelerindeki Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hükümlerinin dikkate alınmasının gerektiği tabiidir.

2. Katma Değer Vergisi Yönünden:

“… Buna göre; grup firmaları arasında düzenlenen her bir sözleşme süresi sonundaki cari kur ile sözleşmede belirlenen kur arasındaki fark, lehine fark ortaya çıkan firmanın verdiği hizmet sonucu ortaya çıktığından bu fark üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Sözleşme sonunda oluşacak kur farkı Türkiye’deki firma lehine oluşursa, firma tarafından düzenlenen faturada KDV hesaplanarak 1 no.lu KDV beyannamesinde mükellef sıfatıyla beyan edilecektir. Yurtdışındaki firma lehine kur farkı oluşması halinde, Türkiye’de mukim firma kur farkı bedeli üzerinden hesaplanan KDV’yi 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödeyecektir.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.