VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/69

KONU: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 1 Mayıs 2014 Tarihinden Sonraki İşlemlere Uygulanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 10 Haziran 2014 tarihli ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri yayımlandı. Söz konusu sirkülerde, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen bazı hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Sirkülerde özetle aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonraki işlemlere uygulanacaktır.
   
 • Tebliğin yürürlük tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi 1 Mayıs 2014 tarihinden sonra verilse dahi mülga Tebliğlerdeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılacaktır.
   
 • Proje uygulaması getirilen işlere (KDV Kanununun 13/a, 13/c, 13/e ve Geçici 29 maddelerinde düzenlenen istisnalar) ilişkin olarak, 1 Mayıs 2014 tarihinden önce istisna belgesi alınmış olması halinde, "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste" nin Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine gerek görülmemiştir. Ayrıca, proje uygulaması getirilen ve 1 Mayıs 2014 tarihinden önce başlanılmış ve halen devam eden işlemlerde, söz konusu proje uygulaması sona erene kadar Tebliğin yürürlük tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin iade taleplerinde de 1 Mayıs 2014 tarihinden önceki usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
   
 • Proje uygulaması getirilen işlere ilişkin 1 Mayıs 2014 tarihinden sonra istisna belgesi talebinde bulunulması halinde, "Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına İlişkin Liste" nin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesini takiben istisna belgesi verilecektir.
   
 • Proje uygulaması getirilen istisnalarda, 1 Mayıs 2014 tarihinden önce istisna belgesi almak üzere İdareye başvuranların talepleri de 1 Mayıs 2014 tarihinden önceki usul ve esaslara göre değerlendirilecektir.
   
 • İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin İTUS sertifikası başvurularının değerlendirilmesinde beş vergilendirme döneminin hesabında, bu mükelleflerin yılı içerisinde mahsuben iade talep edilen dönemlere ilişkin vergi inceleme raporları veya YMM raporları da dikkate alınacaktır. Ayrıca, indirimli orana tabi işlemlerden doğan yıllık iade taleplerine ilişkin düzenlenen olumlu raporlar, kapsadığı her bir vergilendirme dönemi için olumlu rapor olarak değerlendirilecektir.
   
 • Mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları, 1 no.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının "Diğer İşlemler" tablosunda "503" kodlu "Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları" satırında beyan edilecektir.
   

 • Bu satışlar nedeniyle hesaplanan KDV'nin 1 no.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığındaki "İlave edilecek KDV" satırına yazılmak suretiyle beyanı mümkün olmayacaktır.
   
 • Yapılan değişikle birlikte kurumların yapmış oldukları sabit kıymet satışları dolayısıyla hesaplanan KDV’nin bundan böyle bu bölümde gösterilmesi gerekecektir.

Konuya ilişkin sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Sirküleri/66

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.