VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/68

KONU: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri

1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile iade hakkı doğuran işlemleri bulunup, iade hakkını indirim yoluyla kullanan veya ödenecek KDV pozisyonunda olan mükelleflere yönelik getirilen tevsik, beyan ve bildirim zorunluluğu bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu yükümlülükler iki ana başlık altında toplanmaktadır:

A) İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükelleflerin Yüklendikleri Vergileri Nakden veya Mahsuben İade Olarak Talep Etmeyip İndirim Yoluyla (Devreden KDV Olarak) Giderme Tercihinde Bulunmaları Halinde Tevsik Zorunluluğu;

Tebliğin IV-D.1 bölümünde İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme (Devreden KDV olarak) tercihinde bulunmaları mümkün olduğu, tercihini bu yönde kullanan mükelleflerin "Yüklenilen KDV" veya "İadeye Konu Olan KDV" sütunlarına "0" (sıfır) yazmak suretiyle tercihlerini belirtecekleri açıklanmıştır.

Diğer yandan, bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde, internet ortamında veya dilekçe ekinde beyanname verme süresi içinde ibraz etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, Tebliğin IV-A.7 bölümünde iade talebinde bulunulmaması halinde, indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV hesaplama tablosu ve yüklenilen KDV listesinin aksi yönde bir düzenleme bulunmaması kaydıyla vergi dairesine verilmeyeceği belirtilmiştir.

Böylelikle öteden beri var olan uygulama değiştirilerek nakden veya mahsuben iade talep etmeyen mükelleflere de iade hakkı doğuran işlemlerini tevsik etme zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu uygulama indirimli orana tabi teslimleri olan mükellefler, tevkifata tabi teslimleri dolayısıyla iade hakkı kazanan mükellefler ile ödenecek KDV pozisyonunda bulunan (devreden KDV’si bulunmayan) mükellefleri kapsamamaktadır.

Bu çerçevede, işlem türüne göre tevsiki zorunlu belge ve listelerin neler olduğu ile Tebliğdeki ilgili bölümü aşağıdaki bir numaralı tabloda yer almaktadır.

Tablo 1 - İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler

İade Hakkı Doğuran İşlem Madde No ve İşlemin Niteliği

KDV Genel Uygulama Tebliğin İlgili Bölümü

İbrazı Gereken Belge ve Listeler

11/1-a Mal İhracı

II.A.1.1.4

Mal İhracatı Satış Faturaları Listesi, Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi

11/1-b Bavul ticareti

II.A.1.2.4

Gümrükçe Onaylı Özel Faturaların Listesi

11/1-a Hizmet İhracı

II.A.2.3

Hizmet Faturası veya Listesi

11/1-a Roaming

II.A.3.4

Roaming Hizmet Faturaları veya Listesi, Yabancı ülkede roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulandığına ilişkin yazı

11/1-a Serbest bölgeye yapılan fason hizmetleri

II.A.4.4

Serbest Bölgelerde Fason Hizmet Faturaları veya listesi, Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği

11/1-b Yolcu beraberi eşya

II.A.5.11

Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı örneği (iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı örnekleri)

11/1-c İhraç Kayıtlı Teslim ve Geçici 17 teslimleri

II.A.8.13, II.A.9.8

Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi, İhraç kaydıyla teslim faturaları listesi

13/a Deniz, Hava ve Demiryolu Araçlarının Teslimi, Bakım, Onarım, Tadilatı, İmal ve İnşası

II.B.1.5.1, II.B.1.5.2, II.B.1.5.3

Satış Faturaları Listesi, İstisna Belgesi

13/b Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler

II.B.2.4

Satış Faturaları Listesi

13/c Altın Gümüş ve Platin Arama, İşletme ve Zenginleştirme, Petrol arama, Boru Hattıyla Taşıma

II.B.3.4, II.B.4.4

Satış Faturaları Listesi, İstisna Belgesi

13/d Teşvik Belgeli Yatırım Mallarının Teslimi

II.B.5.7

Makine ve Teçhizat istisnası bildirim formu (EK: 9B), Alıcının istisna belgesinin onaylı Örneği, Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği, Satış faturaları listesi

13/e Liman ve Hava Meydanlarına bağlantı sağlayan Demiryolu hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının yenilenmesi ve inşası ve genişletilmesi

II.B.6.4

Satış Faturaları Listesi, İstisna Belgesi

13/f Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler ile bunların inşasına yönelik alınan mal ve hizmetler

II.B.7.5

Satış fatura listesi, Ek11.A, Ek11.B, Ek11.C, Ek11.D

13/g Başbakanlık merkez teşkilatına araç teslimleri

II.B.8.3

Satış Faturaları Listesi

13/ğ Tarım Ürünleri Senetlerinin Teslimi

II.B.9.2

Ürün senetlerinin bir örneği ile bu işlemin İlk Teslim olduğunu ispatlayan Ticaret Borsası Yazısı, Satış Faturaları Listesi

14/1 Taşımacılık İstisnası

II.C.1.3

Satış Faturaları Listesi, Yetki belgesi , Taşımanın türüne göre taşıt aracının sınır geçişini yaptığına dair Tebliğin 2.C.1.3. bölümünde sayılan belgelerden herhangi birinin onaylı örneği

14/3 Yurtdışına Çıkan Araçlara Motorin Teslimleri

II.C.2.3

11 Nolu ÖTV Tebliği Ekinde yer alan İstisna Belgesi Bildirim Formu, Satış Faturaları Listesi

15/1-a Diplomatik İstisna

II.Ç.1.3

Dışişleri Bakanlığı'ndan Alınan İstisna Belgesi, Satış Faturaları Listesi, Gerekli ise Takrir Belgesi

15/1-b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslimler

II.Ç.2.5

Satış Faturaları Listesi, Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya uluslararası kuruluşların resmi talep yazısı veya yetkili kuruluş İstisna Belgesi örneği, Gerekli ise Takrir Belgesi

17/4-s Engelli araç-gereçleri

II.E.1.3

Satış Faturaları Listesi

Geçici 26 BM, Nato, OECD' ye yapılacak teslimler

II.E.2.4

Dışişleri Bakanlığı'ndan Alınan İstisna Belgesi, Satış Faturaları Listesi, Gerekli ise Takrir Belgesi

Geç.29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projeler

II.E.3.4

Satış Faturaları Listesi, Vergi Dairesi Başkanlığından veya Defterdarlıktan alınan İstisna Belgesi, bu belge eki Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Listenin Onaylı Örneği

Geçici 30 Büyük ve stratejik yatırımlar

II.E.4.4

Yatırım Teşvik Belgesinin ve ekli Listenin Onaylı Örneği, Yatırım teşvik belgesinde belirtilmemiş olması halinde, yatırımın stratejik yatırım kapsamında olduğunu tevsik eden belgenin onaylı örneği

Geçici 16 İSMEP Projesi

II.E.5.4

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca İstanbul proje Koordinasyon Birimine Verilen İstisna Belgesi, Satış Faturaları Listesi

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemler

-

Belgenin tarih ve numarası, Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı, İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı, Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası

Yukarda belirtilen belgelerin bazıları internet vergi dairesi üzerinden veya e-beyanname ekinde verilir. Söz konusu belgelerin vergi dairesine ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek yoktur. (Tebliğin IV/ A-7 bölümü)

B) İade Hakkı Doğuran İşlemi Gerçekleştirip Ödenecek KDV Pozisyonunda Bulunan Mükellefler İçin Beyan, Bildirim veya Tevsik Zorunluluğu;

Tebliğle bazı iade hakkı doğuran işlemlerin beyan, bildirim veya tevsiki her durumda (ödenecek KDV pozisyonunda olan mükellefler dahil) zorunlu hale getirilmiştir.

İşlem türüne göre beyan, bildirim veya tevsik zorunluluğu bulunup bulunmadığı ile hangi belge ve listelerin bu kapsamda olduğu ve Tebliğdeki ilgili bölümü aşağıdaki iki numaralı tabloda yer almaktadır.

Tablo 2 - Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflere İlişkin Tablo

İade Hakkı Doğuran İşlem Madde No ve İşlemin Niteliği

KDV Genel Uygulama Tebliğin İlgili Bölümü

Beyan, Bildirim veya Tevsik Zorunluluğu

İbrazı Gereken Belge ve Listeler

11/1-a Mal İhracı

II.A.1.1.2

Evet

Mal İhracatı Satış Faturaları Listesi, Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi

11/1-b Bavul ticareti

II.A.1.2.3

Evet

Gümrükçe Onaylı Özel Faturaların Listesi

11/1-a Hizmet İhracı

II.A.2.2

Evet

Hizmet Faturası veya Listesi

11/1-a Roaming

II.A.3.3

Evet

Roaming Hizmet Faturaları veya Listesi, Yabancı ülkede roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulandığına ilişkin yazı

11/1-a Serbest bölgeye yapılan fason hizmetleri

II.A.4.3

Evet

Serbest Bölgelerde Fason Hizmet Faturaları veya listesi, Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği

11/1-b Yolcu beraberi eşya

-

Hayır11/1-c İhraç Kayıtlı Teslim ve Geçici 17 teslimleri

II.A.8.5, II.A.9.5

Evet

Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi, İhraç kaydıyla teslim faturaları listesi

13/a Deniz, Hava ve Demiryolu Araçlarının Teslimi, Bakım, Onarım, Tadilatı, İmal ve İnşası

-

Hayır13/b Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler

-

Hayır13/c Altın Gümüş ve Platin Arama, İşletme ve Zenginleştirme, Petrol arama, Boru Hattıyla Taşıma

-

Hayır13/d Teşvik Belgeli Yatırım Mallarının Teslimi

II.B.5.4

Evet

Makine ve Teçhizat istisnası bildirim formu (EK: 9B), Alıcının istisna belgesinin onaylı Örneği, Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği, Satış faturaları listesi

13/e Liman ve Hava Meydanlarına bağlantı sağlayan Demiryolu hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının yenilenmesi ve inşası ve genişletilmesi

-

Hayır13/f Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler ile bunların inşasına yönelik alınan mal ve hizmetler

II.B.7.3, II.B.7.4

Evet

Satış fatura listesi, Ek11.A, Ek11.B, Ek11.C, Ek11.D

13/g Başbakanlık merkez teşkilatına araç teslimleri

-

Hayır13/ğ Tarım Ürünleri Senetlerinin Teslimi

-

Hayır14/1 Taşımacılık İstisnası

-

Hayır14/3 Yurtdışına Çıkan Araçlara Motorin Teslimleri

-

Hayır15/1-a Diplomatik İstisna

-

Hayır15/1-b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslimler

-

Hayır17/4-s Engelli araç-gereçleri

-

HayırGeçici 26 BM, Nato, OECD' ye yapılacak teslimler

-

HayırGeç.29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projeler

-

HayırGeçici 30 Büyük ve stratejik yatırımlar

-

HayırGeçici 16 İSMEP Projesi

-

HayırKısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemler

I.C.2.1.6.1.

Evet

Belgenin tarih ve numarası, Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı, İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı, Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası

Yukarda belirtilen belgelerin bazıları internet vergi dairesi üzerinden veya e-beyanname ekinde verilir. Söz konusu belgelerin vergi dairesine ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek yoktur. (Tebliğin IV/ A-7 bölümü)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.