VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/67

KONU: Finansal Kurumlar 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla FATCA Uyumlu Kabul Edilecektir.

Bilindiği üzere, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası) ABD kişilerinin veya bu kişilerin belirli oranda sahip oldukları şirketlerin yurtdışı finansal varlıklarını kayıt altına almak amacıyla 2010 yılında ABD Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuştur.

FATCA, ABD dışındaki yabancı finansal kuruluşlara, müşterileri arasındaki ABD kişileri ile bu kişilerin belirli oranda sahip oldukları şirketlerin finansal varlıklarını Amerikan Gelir İdaresine (Internal Revenue Service "IRS") raporlama zorunluluğu getirmektedir. FATCA yükümlülüklerine uymayan yabancı finansal kuruluşlar “FATCA uyumsuz” olarak sınıflandırılmakta ve bu kuruluşların ABD kaynaklı gelirleri üzerinden %30 oranında tevkifat yapılması öngörülmektedir.

FATCA nın yürürlüğe girmesi ile birlikte Amerikan Hazinesi, FATCA nın daha etkin bir biçimde uygulanabilmesini teminen ülkeler arası anlaşma modelleri hazırlamış olup, birçok ülke ile bu anlaşma metinleri imzalanmıştır. Anlaşma imzalanan ülkeler listesi Amerikan Hazinesi’nin internet sitesinde yayımlanmakta ve bu ülkede mukim finansal kuruluşlar FATCA uyumlu kabul edilmektedir.

Türkiye ise henüz ülkeler arası anlaşmayı imzalamamış olmakla birlikte, 03 Haziran 2014 tarihi itibariyle, FATCA Model 1 IGA anlaşma metni üzerinde prensipte anlaşmaya varılan ülkeler listesine dahil edilmiştir. IRS tarafından yayımlanan 28 Nisan 2014 tarihli bildiride de belirtildiği üzere, bu listeye dahil ülkeler, anlaşma imzalamış ülke statüsünde kabul edilmekte olup bu ülkelerde bulunan finansal kurumlar FATCA uyumlu kabul edileceklerdir. Ancak bu ülkelerin 31 Aralık 2014 tarihine kadar devletler arası anlaşmayı imzalamış olmaları gerekmektedir.

Gelinen aşamada Türkiye'de faaliyette bulunan finansal kurumlar 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla FATCA uyumlu kabul edilecek, Türkiye ile ABD arasında 31 Aralık 2014 tarihine kadar imzalanması gereken Model 1 IGA anlaşmasının imzalanmasını takiben FATCA raporlamasını Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile IRS'e yapacaklardır.

FATCA uyumlu olma durumunun devamı için finansal kuruluşlarca, ABD kişi ve şirketlerinin finansal varlık ve hesaplarının bildiriminin gerçekleştirilmesini sağlayacak sistemsel altyapıların oluşturulması ve raporlama başlangıç tarihinden önce kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.