VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/65

KONU: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar

I. Genel Bilgiler

1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Kısım, Bölüm ve Madde tanzimine uygun şekilde hazırlanmıştır. Böylelikle Kanunun maddeleri ile Tebliğ açıklamaları arasında kolaylıkla irtibat kurulabilmektedir.

Bu Tebliğin;

 • Mükellefiyet başlıklı birinci kısmında KDV tevkifatı ile ilgili iade uygulaması dışında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel itibariyle korunmuştur.
   
 • İstisnalar başlıklı ikinci kısmında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel itibariyle korunmuştur.
   
 • Matrah, Nispet ve İndirim başlıklı üçüncü kısmında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel itibariyle korunmuştur.
   
 • KDV İadesinde Ortak Hususlar başlıklı dördüncü kısmında indirimli teminat uygulaması, hızlandırılmış iade sistemi ve özel esaslar ile özel esaslardan genel esaslara dönüş gibi konularda değişlikler yapılmıştır.
   
 • Verginin Tarhı ve Ödenmesi başlıklı beşinci kısmında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel itibariyle korunmuştur.
   
 • Usul Hükümleri ve Çeşitli Hususlar başlıklı altıncı kısmında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar genel itibariyle korunmuştur.

II. Yapılan Değişikliklere ve Getirilen Yeniliklere ilişkin Notlar

1. Tevkifata tabi işlemelerde KDV iadesinde 5.000 TL (4000 TL idi) ve üzerindeki mahsuben iade talepleri önceden olduğu gibi sadece teminat ve/veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. 5.000TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu ile çözülecektir. Ancak;

 • Külçe metal teslimleri,
 • Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi,
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. (Tebliğdeki yeri: I/C-2.1.5.2.1)

2. İade talebi olmasa dahi, istisnaları tevsik edici belgeler, beyannamelerle birlikte vergi dairesine sunulacaktır. (Tebliğdeki yeri: II/A.1.1.2-.II/A.2.2- II/A.3.3 ve II/A.4.3)

3. Antrepo işleticilerinin düzenleyeceği ardiye faturalarında KDV uygulaması ardiye ücreti ithalatta KDV matrahına dahil edilecektir. (Tebliğdeki yeri: III/A-2.)

Buna göre, ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanununun (17/4-o) maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilecektir.

Ayrıca Tebliğde, malın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek bir fatura da düzenlenebileceği belirtilmiştir.

4. Hizmet ihracından kaynaklanan iadelerden, mahsuben iadeler için bundan böyle vergi inceleme raporu ya da YMM raporu aranacak, nakden iade talepleri münhasıran vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilecektir. (Tebliğdeki yeri: II/A-2.3.1.)

5. Uluslararası Taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklanan iadelerde (md.14), mahsuben iade talepleri için de vergi inceleme raporu ya da YMM raporu istenecektir. (Tebliğdeki yeri: II/A-2.3.1.)

6. Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmaların, Gelir İdaresi Başkanlığından "Yetki Belgesi" almak üzere başvuru yapabilmesi için, aranan şartlardan asgari özkaynak tutarı 500.000 TL’den 1.000.000 TL çıkarılmıştır. (Tebliğdeki yeri: II/A-5.7.1)

7. Taşımacılık faaliyetini yapan yabancı kişi/firma ile fuar, panayır ve sergilere katılan yabancı kişi/firmalar, ödedikleri KDV’nin iadesini talep edebilmektedirler. Önceki uygulamada taşımacılık ile ilgili iade taleplerinden İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Ulaştırma Vergi Dairesi yetkiliyken, KDV Uygulama Genel Tebliği ile bu yetki Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü; fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgili olarak da bu faaliyetin yapıldığı yerdeki vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığın belirleyeceği vergi daireleri yetkili kılınmıştır. (Tebliğdeki yeri: II/A-6.2)

8. Geçici ihracat veya hariçte işleme rejimleri çerçevesinde malların yurtdışı edilmesi, kesin ihracata dönmediği sürece, ihraç kaydıyla teslimler açısından ihracat olarak kabul edilmeyecektir. Diğer bir deyişle kesin ihracı öngörülmeyen mallar için ihraç kaydıyla teslim uygulaması mümkün değildir. (Tebliğdeki yeri: II/A-8.1)

9. İhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulamasından tarım üreticileri de yararlanabilecektir. Buna göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olan tarım üreticileri de tecil-terkin uygulamasından yararlanabileceklerdir. (Tebliğdeki yeri: II/A-8.3)

10. İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının gerçekleşmemesi üzerine imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin (ek süre verilmişse bu süre) sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir. Bu kapsamda, ihracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV’yi en erken ihraç süresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkün olacaktır. (Tebliğdeki yeri: II/A-8.7.)

11. KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesi kapsamında teslimde bulunan dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükellefin, iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için geçici 17. madde kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacaktır. (Tebliğdeki yeri: II/A-9.1.)

12. DİİB sahibi mükelleflerin, KDV Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları, DİİB sahibi alıcılara yine geçici 17. madde kapsamında tecil-terkin uygulayarak teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların, diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekecektir. (Tebliğdeki yeri: II/A-9.1.)

13. Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcılardan, KDV Kanununun geçici 17. maddesi kapsamında KDV ödemeksizin mal alımı yapabilmeleri için ayrıca “imalatçı” vasfı aranmayacaktır. (Tebliğdeki yeri: II/A-9.2.)

14. DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli sayılacaktır; ayrıca imalatçı olmalarına ilişkin bir şart aranmayacaktır. (Daha önce imalatçı vasfını haiz olması aranıyordu) (Tebliğdeki yeri: II/A-9.3.)

15. Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır. Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmeyecektir. (Tebliğdeki yeri: II/A-9.4.)

16. KDV Kanunu'nun 13. maddesi kapsamındaki imal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde “proje uygulaması”na geçilmektedir. Buna göre, vergi dairesi tarafından, sadece proje kapsamdaki tadil, bakım, onarım işleriyle sınırlı olarak uygulanmak üzere istisna belgesi verilecektir. (Tebliğdeki yeri: II/B-1.2.)

17. KDV Kanunu’nun 13. maddesindeki bazı istisna işlerden kaynaklanan nakden iade taleplerinin münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirileceği düzenlenmiştir. Mevcut uygulamada YMM raporu kabul edilen bu tür nakden iadelerde, bundan böyle sadece vergi inceleme raporuna göre işlem yapılabilecektir. (Tebliğdeki yeri: II/B-1.5.2.-II/B-1.5.3.1.1-II/B-1.5.3.1.2.1-II/B-1.5.3.1.2.2-II/B-1.5.3.2 ve II/B-6.4.1)

18. "Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasında, KDV'nin önce ödenmesi sonra ilgili faaliyetleri yürütenlere nakden veya mahsuben iadesi söz konusuydu. Yeni uygulamada satıcı mükellefler istisna belgelerine istinaden bu faaliyetlere yönelik teslim ve hizmetlere KDV uygulamayacak, daha sonra yüklendikleri vergileri için iade talebinde bulunacaklardır. (Tebliğdeki yeri: II/B-4)

19. Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar için tebliğ ekinde yer alan (EK: 9B) bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilecektir. (Tebliğdeki yeri: II/B-5.4.)

20. KDV Kanununun 11/1-c ve geçici 17. maddeleri uyarınca satıcı tarafından ihraç kayıtlı teslim kapsamında teslimi gerçekleştirilen mallara ilişkin KDV, alıcı tarafından malın teslimi anında indirilecek KDV hesaplarına intikal ettirilmemektedir. Alıcı tarafından söz konusu alım nedeniyle yüklenilen KDV, süresi içinde ihracatın gerçekleşmemesi durumunda indirilecek KDV olarak kayıtlara intikal ettirilebilmektedir. Dolayısıyla bu durumda alıcının ihracat için verilen sürenin son gününü izleyen gün itibarıyla indirim imkanı doğan vergiyi, bu günü içine alan takvim yılı aşılmamak kaydıyla indirim konusu yapması mümkündür. (Tebliğdeki yeri: III/C-5.6.)

21. DİİB sahibi mükellefler, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslime konu edebilmektedirler.

DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacaktır. (Tebliğdeki yeri: IV/A-1.5)

22. Teminatlı iadelerde, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülecektir. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde teminat VİR sonucuna göre çözülecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/B-2)

23.
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDTŞ) ihracattan doğan KDV iadelerinde faydalandığı % 4 ve diğer ihracatçıların faydalandığı % 8 indirimli teminat uygulamasından KDV Uyulama Tebliğinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan mükelleflerden DTSŞ ve SDTŞ’ler % 4 ve diğerleri % 8 oranında teminat vereceklerdir. (Tebliğdeki yeri: IV/B-2.)

24. HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinin bulunduğu her takvim yılında, İdare tarafından belirlenen en az bir vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenecek ve bu inceleme ivedi olarak sonuçlandırılacaktır. Yapılan incelemede haksız/yersiz iade aldığı anlaşılan mükelleflerden; haksız/yersiz aldığı vergilerin, ilgili dönemde yapılan vergi iadelerine oranı % 5'i (bu oran önceki uygulamada %1 olarak belirlenmişti.) geçen mükelleflerin sertifikaları iptal edilecektir. Bu mükelleflere, raporun vergi dairesine intikal tarihinden itibaren beş yıl süreyle tekrar sertifika verilmeyecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/B-3.)

25. Teminat mektubuyla nakden iade talepleri, nakit iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı sıra ibrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun üretilmesinden ve varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş teminat mektupları ile varsa onaylı özel faturaların teyidi) yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/B-5.1)

26. 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamında yapılan ihraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesi vergi dairesine ibraz edilmeyecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/B-7.)

27. İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür. Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir. (Tebliğdeki yeri: IV/D.1.)

28. 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabileceklerdir. Mükelleflerin bu işlem için indirilecek KDV listesi vermeleri gerekmeyecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/D.1.)

29. Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı halde doğrudan mal veya hizmet temin ettiği mükellefler hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükellefler alışlarının gerçekliğini ispat etmeleri veya söz konusu alışlara isabet eden kısmı iade hesaplarından çıkaran mükelleflerin iade talepleri genel esaslara göre sonuçlandırılacaktır. (Tebliğdeki yeri: IV/E-11.)

30. Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunanlardan alımları bulunmakla birlikte, iadesi talep edilen KDV tutarları içerisinde bunlardan alımlara yönelik belge bulunmayanların iade talepleri, başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla genel esaslara göre yerine getirilecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/E-11.)

31. İade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde, iade talebinden tenzil edilen tutarların, indirime engel başka bir husus bulunmaması kaydıyla, ilgili dönem indirim hesaplarından da çıkarılması ve KDV Düzeltme Beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. (Tebliğdeki yeri: IV/E-11.)

32. Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebep hali nedeniyle defter ve belgelerinin zayi olduğunu Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesine uygun olarak ispat eden mükelleflerin iade talepleri, iade talebi ile ilgili alış ve giderlere ait KDV’nin satıcılar tarafından ilgili dönem beyanlarına dahil edildiğinin ispatına bağlı olarak yerine getirilecektir. (Tebliğdeki yeri: IV/D-2.)

33. KDV Kanunu’nun 54. maddesinde, KDV mükelleflerinin, tutulması mecburi defter kayıtlarını bu KDV iadesinin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verecek şekilde düzenlemek zorunda olduklarına hükmedilmiştir.

Tebliğde, bu kayıtlarda en az;

a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi miktarları,
b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyeti ve ayırımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı,
c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarları,
ç) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergiler,
 
hususlarının açıkça gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, KDV’den istisna edilmiş işlemlerin mevcut olması halinde, tutulacak defter kayıtlarında bu işlemler, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre ayrı ayrı hesaplarda izlenecek ve bu işlemlere ilişkin yüklenilen vergi miktarları kayıtlarda ayrı ayrı gösterilecektir.

İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlere ilişkin indirilemeyecek KDV’nin defter kayıtlarında gösterilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde iade olunan ve terkin edilen KDV tutarları da kayıtlarda açıkça gösterilecektir.

ATİK’ler nedeniyle yüklenilen ve indirim hesaplarına alınan vergilerden indirimle telafi edilen ve edilemeyen, iade konusu yapılan vergi miktarlarının da kayıtlarda açıkça yer alması gerekmektedir. (Tebliğdeki yeri: IV/D-8 ve VI/A-1)

34. Kendisi hakkında bir olumsuzluk olmamakla birlikte doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri safhadan önceki safhalardaki mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit olanların, müracaatlarına ve ilave bir işleme gerek olmaksızın Tebliğin yürürlüğe girdiği 01.05.2014 tarihinden itibaren bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından genel esaslara dönüşü sağlanacaktır. (Tebliğdeki yeri: IV/E-12.)

35. Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği, 01 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğde yer alan yeni düzenlemelerin Mayıs/2014 öncesi dönemlerdeki iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde İTUS, HİS Özel Esaslarda bir belirsizlik söz konusu olmayıp, istisnalara ait nakden veya mahsuben iadelerdeki değişikliklerin ne şekilde uygulanacağı tartışmalıdır.

II. İade ve Mahsup İcmali Tablosu

Mad. No

Bend

İade Hakkı Doğuran İşlem

Mahsuben İade

Nakden İade

Eski

Yeni

Eski

Yeni

11.Md.

1-a bendi

Mal İhracı

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Hizmet İhracı

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminatla

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

Miktara bakılmaksızın inceleme raporu veya teminat

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere özel fatura İle yapılan Teslimler/Bavul Ticareti)

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Roaming Hizmetleri

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Serbest Bölgedeki Müşteriler İçin yapılan Fason Hizmetler

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

1-b bendi

Yolcu Beraberi Eşya Teslimler (Türkiyede İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan satışlar)

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

Mahsuben İade Yok

Mahsuben İade Yok

1.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

1.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Yabancı Sinema Yapımcılarına tanınan istisnalar

Mahsuben İade Yok

Mahsuben İade Yok

Miktara bakılmaksızın  YMM raporu

Miktara bakılmaksızın  YMM raporu

1-c bendi ve Geçici 17. Md

İhraç Kaydıyla Teslim, DİİB Kapsamında Teslim

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

13.Md.

a bendi

Deniz, Hava, Demiryolu Araçları Teslimi

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

200 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Deniz, Hava, Demiryolu Araç ve Tesislerinin Tadil, Bakım, Onarım Hizmetleri

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

200 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

Miktara bakılmaksızın inceleme raporu veya teminat

Deniz, Hava, Demiryolu Araçlarının İmal Ve İnşasıyla İlgili Teslim Ve Hizmetleri (Bizzat İmal ve İnşa Edenler, Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa  Edenler ve Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler)

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

200 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

Miktara bakılmaksızın inceleme raporu veya teminat

b bendi

Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetleri

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

Miktara bakılmaksızın inceleme raporu veya teminat

c bendi

Petrol Arama Faal. Yürütenlere Yapılan Teslim Ve Hizmetler

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

200 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa Ve Modernizasyonuna İlişkin Teslim Ve Hizmetler

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Altın, Gümüş, Platin İle İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna

Miktara bakılmadan inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

Miktara bakılmaksızın  inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

Miktara bakılmaksızın  inceleme raporu veya teminat

d bendi

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

200 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu,YMM raporu  veya teminat

e bendi

Limanların Ve Hava Meydanlarına bağlantı sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

Miktara bakılmaksızın  inceleme raporu veya teminat

f bendi

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere ilişkin İstisna

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

g bendi

Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde istisna

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Ürün Senetlerinin İstisnası / Ticaret Borsası Aracılığıyla İlk Teslimi

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

14.Mad.

1 ve 2 bendi

Uluslararası Taşımacılık İstisnası

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

1.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

3 bendi

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

1.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

15.Mad.

1-a bendi

Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılan Teslim ve Hizmetler

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

200 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

1-b bendi

Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

200 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

17 Mad.

4-s bendi

Engellilerin Kullanımına mahsus Araç ve Gereçlerin Teslimi

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

29 Mad.

2. madde

29 / 2 İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetler (Aylık Mahsuben İade)

4.000. TL. altında incelemesiz, (Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla) üzerinde inceleme raporu, YMM raporu (fason tekstil hariç) veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz,  (Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla) üzerinde inceleme raporu, YMM raporu (fason tekstil hariç) veya teminat

Nakit İade Yok

Nakit İade Yok

29 / 2 İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetler  ( Yıllık İade )

4.000. TL. altında incelemesiz, (Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla) üzerinde inceleme raporu, YMM raporu (fason tekstil hariç) veya teminat

5.000. TL. altında incelemesiz, (Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla) üzerinde inceleme raporu, YMM raporu (fason tekstil hariç) veya teminat

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat (fason tekstil hariç)

29/2 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimi (Dış tic. ser. şti, sektörel dış tic. şti., yarıdan fazla hissesine sahip oldukları şirketlere kendi hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan mükelleflere teslimde) (aylık)

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın ( Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla )

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın ( Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla )

Nakit İade Yok

Nakit İade Yok

29/2 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimi (Dış tic. ser. şti, sektörel dış tic. şti., yarıdan fazla hissesine sahip oldukları şirketlere kendi hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan mükelleflere teslimde) (yıllık)

4.000.TL altında incelemesiz üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat ( Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla )

5.000.TL altında incelemesiz üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat ( Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla )

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat (fason tekstil hariç)

9/1 Madde

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Yapı Denetim Hizmetleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Servis Taşımacılığı Hizmeti

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

 Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

İşgücü Temin Hizmetleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya teminat

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu YMM Raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu YMM Raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

 Tebliğin (I/C2.1.3.2.13.) Bölümü Kapsamındaki Hizmetler,

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu YMM Raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Külçe Metal Teslimleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu YMM Raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu YMM Raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Hurda ve Atık Teslimi

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu YMM Raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu YMM Raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu YMM Raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu YMM Raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Geçici 26

BM ile NATO Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

200 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Geçici 29

 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

Geçici 30

Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat

6111

16. Maddesi

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın

4.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu veya teminat

5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde inceleme raporu, YMM raporu  veya teminat


Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği