VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/63

KONU: Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar

Mükelleflerce mayıs ayında yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler mevcuttur. Bu sirkülerimizde, mükellef bilgileri bildirimleri, yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirimleri ve vergi levhası alma zorunluluğu hakkında özet açıklamalara yer verilmektedir.

A. Mükellef Bilgileri Bildirimlerinin Verilmesi

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılından itibaren, yılda bir kez "Mükellef bilgileri bildirimi" düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

2014 yılına ait mükellef bilgileri bildiriminin 1 Nisan - 31 Mayıs 2014 (bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 2 Haziran 2014 Pazartesi tarihine kadar yapılabilecektir.) tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Sisteme girememe veya bildirimi düzenleyip onaylayamama gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için bildirimlerin son günlere kalmadan onaylanması faydalı olacaktır.

Mükellef Bilgileri Bildirimi, ticari kazanç, (Basit usulde ticari kazanç elde edenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler ile 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm kurumlar vergisi mükellefleri tarafından düzenlenecektir.

Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

Bu bildirimler 61 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili sayfasından yapılabilecektir.

Mükellef Bilgileri Bildirimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

61 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

B. Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (Resmi Gazete: 17/06/2003; 25141) ile bu Kanun kapsamında çıkarılan ve 3 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değiştirilen "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği" (R.G: 20/08/2003; 25205) gereğince, yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının, 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgilerini söz konusu yönetmelik ekindeki formları doldurarak, gerekli belgelerle 31 Mayıs 2014 (bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 2 Haziran 2014 Pazartesi) tarihine kadar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne / Ekonomi Bakanlığı'na göndermeleri gerekmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin;

1. Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler başlıklı 5 inci maddesinde, Yabancı şirket ve şubelerinin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılacak bildirimleri ve süreleri açıklanmıştır. Buna göre;

a) Kanun kapsamındaki Yabancı Sermayeli Şirketlerin yönetmelik ekinde yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu” nu (Ek 1) yıllık bazda doldurarak bilanço ve gelir tablosu ile birlikte en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

b) Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu” nu (Ek 2) ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde,

c) Hisse değişikliklerini ise, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu” nun (Ek 3) hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde,

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

2. İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler başlıklı 8 nci maddesi hükmüne göre:

· Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde yönetmelikte belirtilen sürelerde (5 yıl veya 10 yıl) sonuçlandırabilecektir.

· Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmayacaktır.

· Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe ileteceklerdir.

· İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, sirküler ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Ekonomi Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilecektir.

3. Kanun kapsamında olmayan yerli sermayeli şirketlerin bildirim yükümlülüklerinin doğması durumunda verilmesi gereken formlar:

Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde; Ek-3: “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” doldurulup, işlemin gerçekleştiği tarihi takiben en geç 1 ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

Konuya ilişkin mevzuata aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

· Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (102 KB)

· Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği

· Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

· EK 1: Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu (33 KB)

· EK 2: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu (34 KB)

· EK 3: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu (35 KB)

· EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu

· EK 5 (106 KB)

· EK-6 İrtibat Büroları Başvuru Formu

· EK-7 Taahhütname

C. Vergi Levhası Alma Zorunluluğu

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK'un 5 inci maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." ibaresi "levhayı almak zorundadırlar." şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak, mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra mükellefler, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi levhasını almak zorundadırlar.

Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olan mükelleflerin vergi levhalarını, 31 Mayıs günü sonuna (bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 2 Haziran 2014 Pazartesi) kadar yazdırmaları gerekmektedir.

Yazdırılan vergi levhaları iş yerlerinin;

· Merkezlerinde,

· Şubelerinde,

· Satış mağazalarında,

· Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

· Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundurulacaktır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.