Numara : 60
Tarih : 28.4.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/60

KONU: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 ila 123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılacaktır.

Tebliğde yer alan düzenlemeler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. Ayrıntılı açıklamalara daha sonra yayınlanacak bir sirkülerde yer verilecektir.

 • 123 tane Genel Tebliğ tek bir tebliğ altında toplanmaktadır.
 • Tebliğde yer alan açıklamalar e-beyanname sistemi dikkate alınarak yapılmıştır.
 • İmal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde “proje uygulaması”na geçilmektedir.
 • İstisna uygulamasında genel usul ve esaslar açık bir şekilde ortaya konulmaktadır.
 • Tecil-terkin uygulamasından yararlanacak “imalatçı”ların kapsamı, tarımsal üretim yapanları da kapsayacak şekilde genişletilmektedir.
 • Halen uygulanmakta olan Hızlandırılmış İade Sisteminden (HİS) yararlanma koşulları hafifletilerek, bu çerçevede mükelleflerin bilanço büyüklükleri (aktif, MDV, öz sermaye ve net satış tutarı) ile ilgili 4 kriterden herhangi 3’ünü sağlamış olması yeterli sayılacaktır. Ayrıca çalıştırılması gereken asgari işçi sayısı 350’den 250’ye düşürülmektedir. Bilindiği gibi bu uygulama büyük hacimli mükelleflerin KDV iadelerini herhangi bir inceleme olmaksızın ve beş iş günü içerisinde almalarına imkan vermektedir. Tebliğ çalışması ile bu uygulamadan daha fazla mükellefin yararlanmasına imkan sağlanmaktadır.
 • Ayrıca, daha önce sadece imalat veya ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) KDV iadesi alan tüm mükelleflerin, gerekli şartları sağlaması kaydıyla, yararlanabileceği bir şekle dönüştürülmektedir.
 • İTUS uygulaması ile gerekli koşulları sağlayan mükellefler KDV iadelerini yüzde 100 teminat yerine sadece yüzde 4 veya yüzde 8 oranında teminat göstererek alabileceklerdir.
 • Mal teslimlerine yönelik tevkifat uygulamalarından kaynaklanan mahsuben iade taleplerinde incelemesiz ve teminatsız iade alınabilmesine imkan sağlanmaktadır.
 • Sahte belgeye dayalı KDV iadelerinin önlenmesi amacıyla Özel Esaslar uygulaması yeni baştan belirlenerek, mevcut sistemde mükelleflerin mağduriyetine yol açan tüm uygulamalar değiştirilmektedir.
 • Özel esaslar kapsamından çıkış için daha net belirlemeler yapılmaktadır. Buna göre, özel esaslara alınma tarihinden itibaren aynı fiili tebliğde belirlenen süreler içerisinde işlememek koşuluyla;

  · Sahte belge düzenleme raporu olanlar 5 yıl
  · Sahte belge düzenleme tespiti olanlar 4 yıl
  · Sahte belge kullanma raporu olanlar 4 yıl
  · Sahte belge kullanma tespiti olanlar 3 yıl

süre geçtikten sonra müracaatlarına gerek kalmaksızın kapsamdan çıkabilecektir.

 • Mevcutta özel esaslar kapsamında bulunan mükelleflerin de yararlanmasına imkan sağlayan “geçiş hükümleri” öngörülmektedir.
 • Mükelleflerin KDV iade taleplerini daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yerine getirmek üzere Mayıs ayında KDV İade Takip Sistemi tüm Türkiye’de uygulamaya konulacaktır.
 • Talepte bulunulan iadenin en son durumu hakkında, örneğin hangi memurun önünde, hangi aşamada olduğu hakkında, bilgi sahibi olunabilecektir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.