VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/33

KONU: Mükelleflere İş Yapacağı Kişi Ya Da Şirketlerin Resen Kapatılan Mükellefler Listesinde Olup Olmadığını Sorgulayabilme İmkanı Getirildi.

İşi bırakan mükelleflerin işi bıraktıklarını, Vergi Usul Kanunu'nun "İşi Bırakmanın Bildirilmesi" başlıklı 160. maddesi uyarınca, vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları bilinmektedir.

Ayrıca aynı madde ile verilen yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2004 tarihli ve 2004/13 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi yayımlanmış ve bu Genelge ile de vergi dairelerine resen terk yetkisi verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni geliştirdiği ve internet vergi dairesinde kullanıma açtığı uygulama ile 2004/13 sayılı Genelge gereğince resen terk ettirilen mükellefleri sorgulama imkanı getirmiştir.

Böylece mükellefler, iş yapacağı kişi ya da şirketlerin resen terk ettirilen mükellefler arasında olup olmadıklarını sorgulayabileceklerdir.

Söz konusu sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2004/13 Sayılı Genelge Gereğince Resen Terk Ettirilen Mükelleflere Ait Sorgulama

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.