VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/29

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu'nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifleri Belirlendi.

Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri 19 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulunca belirledi.

18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda; Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, beş gruba ayrılan belediye grupları için ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi ve işgal harcı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

A- İlan ve Reklam Vergisi

İlan ve Reklamın Türü

Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

60

23

22

21

20

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

30

11

10

9

8

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

10

3

3

2

2

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

80

31

31

30

30

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için

0,12

0,03

0,03

0,02

0,01

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

0,25

0,07

0,06

0,05

0,03

B- Eğlence Vergisi

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlence Yerleri ve Alanı

Belediye Grubu / Verginin Miktarı (TL)

1

2

3

4

5

1.Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

50 m2 ye kadar

15

5

5

5

5

51 m2 - 150 m2 arası

20

7

6

6

6

151 m2 - 300 m2 arası

25

10

9

8

7

301 m2 den yukarı

30

11

10

9

8

4 yıldızlı otelde

40

12

11

10

9

5 yıldızlı otelde

50

15

12

11

10

2. Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

10

5

5

5

5

C- İşgal Harcı

İşgalin Türü

Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

3

1

1

1

1

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

1

0,3

0,3

0,3

0,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

2

0,7

0,6

0,5

0,5

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

10/2/2014 tarihli ve 2014/5896 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.