VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/25

KONU: 6518 Sayılı Kanun ile Yapılması Öngörülen Vergi Düzenlemeleri.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun son şeklini alarak 6518 Kanun numarası ile yasalaşmıştır.

Henüz Cumhurbaşkanınca onaylanmamış, dolayısıyla Resmi Gazete'de yayımlanmamış olan 6518 Sayılı Yasa ile yapılması öngörülen vergi düzenlemeleri bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. Gider Vergileri Kanunu'nda Yapılması Öngörülen Düzenleme

Söz konusu Kanun’un 3 üncü maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun Özel İletişim Vergisi başlıklı 39 uncu maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeyle, ön ödemeli hat kullanan GSM abonelerinin mobil internet kullanımları sırasında uygulanan yüzde 25 oranındaki özel iletişim vergisinin, faturalı hat kullanan abonelere uygulanan yüzde 5 oranındaki özel iletişim vergisine paralel hale getirilmesi, özel iletişim vergisi oranlarının değiştirilmesinde Bakanlar Kuruluna, yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

2. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Düzenleme

Aynı Kanunu’nun 7 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenmesi öngörülen düzenlemeyle, her bir engelli için azami 5 yıl süre ile uygulanmak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşmamak üzere, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için, diğer kişi ve kurumlarca karşılanan miktarlar da dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü tutarında korumalı işyeri indiriminin gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

3. Vergi Usul Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Düzenleme

Aynı Kanun’un 8 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Yetki başlıklı mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yapılması öngörülen düzenlemeyle, bazı sektörlere Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin getirilmesi ve söz konusu sistem içindeki firmaların vergi borcunun daha etkin bir şekilde takibinin sağlanması için Maliye Bakanlığına yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

Buna göre Maliye Bakanlığı;

 • Niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye,
   
 • Mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye,
   
 • Bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesine,
   
 • Bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

yetkili kılınmaktadır.

4. Harçlar Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Düzenleme

Aynı Kanun’un 9 uncu maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı Tarifede yapılması öngörülen düzenlemeyle, nispi olarak hesaplanan karar harcının, tahkim davalarında yüzde elli oranında alınması ve böylelikle tahkim müessesesinin etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

5. Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Düzenleme

Aynı Kanun’un 12 nci maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Çevre Temizlik Vergisi başlıklı mükerrer 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğrenci yurtları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, korumalı işyerleri” ibaresinin eklenmesi öngörülerek, korumalı iş yerlerinin çevre ve temizlik vergisinden muaf tutulması amaçlanmaktadır.

6. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Düzenleme

Aynı Kanun’un 32 nci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenmesi öngörülen bentle, araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışının katma değer vergisinden müstesna tutulması; ve bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilmesi amaçlanmaktadır.

7. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Düzenleme

Aynı Kanun’un 56 ncı maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Diğer istisnalar başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine eklenmesi öngörülen alt bentle, 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan araçların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabı, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisinden istisna tutulması amaçlanmaktadır.

8. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Düzenlemeler

8.1. Aynı Kanun’un 82 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenmesi öngörülen 5/B maddesiyle;

 • Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, devir veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının yüzde 50’sinin kurumlar vergisinden müstesna tutulması,
   
 • İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanılması ve patent veya faydalı modele yönelik koruma süresi boyunca öngörülen istisnadan yararlanılması,
   
 • Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarının değerleme raporunda belirtilen bedelin yüzde 50’sini, yararlanılabilecek toplam istisna tutarının ise değerleme raporunda belirtilen bedelin yüzde 100’ünü aşamaması,
   
 • Söz konusu düzenlemenin gelir vergisi mükellefleri için de uygulanması ve madde kapsamında istisnadan yararlanan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik vergi kesintisinin yüzde 50 oranında indirimli uygulanması,
   
 • Kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisinin en fazla 5 yıl süre ile uygulanması

amaçlanmaktadır.

8.2. Aynı Kanun’un 83 üncü maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenmesi öngörülen bentle, korumalı işyerlerinde çalışan engellilere yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının %100’ü oranında korumalı iş yeri indirimi getirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu indirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanacak ve yıllık olarak indirilecek tutar her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının %150’sini aşamayacaktır. Düzenleme ile kurumlar vergisinin matrahının tespitinde, korumalı iş yeri indiriminin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilerek kurum kazancından indirilmesi suretiyle korumalı işyerlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

9. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Yapılması Öngörülen Düzenleme

Aynı Kanun’un 101 inci maddesi ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’ un Uygulama ve denetim esasları başlıklı 4 üncü maddesine eklenmesi öngörülen fıkra ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılmasına yönelik olarak, Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gereken elli tam zamanlı Ar-Ge personel sayısını otuza kadar indirme veya sektörler itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

10. Yapılması Öngörülen Diğer Vergi Düzenlemeleri

Aynı Kanun’un 110 uncu maddesinin 5 inci fıkrası ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 29 uncu maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeyle, Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından işletme haklarının, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca kurulacak anonim şirkete devrine ilişkin düzenlenecek sözleşmelerin damga vergisinden, yapılacak intikal işlemlerinin veraset ve intikal vergisinden istisna edilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6518 Sayılı Kanun

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.