VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/2

KONU: e-Fatura'ya Geçiş İçin 3 Ay Ek Süre Tanındı.

Maliye Bakanlığınca 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; e-Arşiv uygulamasına ve e-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğde özetle;

  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan tüm mükellefler için e-fatura gönderme ve alma zorunluluğunun 01 Nisan 2014 tarihi itibariyle başlayacağı,
  • Bu tarihe kadar mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin, genel hükümler çerçevesinde e-fatura düzenleyebilecekleri gibi kâğıt fatura da düzenleyebilecekleri,
  • Ancak sistemde kayıtlı kullanıcıların kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorunda oldukları

belirtilmiştir.

Aynı Tebliğde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

1) e-Arşiv Uygulamasına ilişkin açıklamalar:

a) Bu Tebliğ kapsamında e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında müşteriye verilen faturanın ikinci nüshasını mali mühürlü veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda saklayacaklardır.

b) Bu Tebliğ kapsamında, e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler faturayı kağıt ortamında alarak muhafaza ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

c) Vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketiciler) istemeleri halinde elektronik ortamda fatura iletilebilecektir. Kağıt fatura isteyen tüketicilere kağıt fatura verilecektir.

d) İnternet üzerinden satış yapan ve e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler internet üzerinden yaptıkları satışlara ilişkin faturayı müşterilerine elektronik ortamda ileteceklerdir. İnternet üzerinden satış yapan ve Tebliğ’de belirlenen şartları taşıyan mükellefler 1/1/2016 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

2) 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacak olan e-fatura uygulaması hakkında açıklamalar:

a) e-Fatura Başvuru Kılavuzu’nda da belirtildiği üzere, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk kapsamında olup başvuru yapan bütün mükelleflerin kullanıcı hesapları 01 Ocak 2014 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığınca aktive edilecektir.

b) Bu Tebliğe göre, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilenler de dahil olmak üzere e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için e-fatura gönderme ve alma zorunluluğu 01 Nisan 2014 tarihi itibariyle başlayacaktır. 433 Sıra No.lu Genel Tebliğe göre bu tarihe kadar mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde e-fatura düzenleyebilecekleri gibi kâğıt fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Ancak sistemde kayıtlı kullanıcılar kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorundadırlar.

c) Zorunluluk kapsamında olanlardan entegrasyon yöntemi ile başvurup henüz testlerini tamamlayamayanlar ile özel entegrasyon yöntemi ile yararlanma talebinde bulunup henüz herhangi bir özel entegratör ile anlaşmayanların da GİB Portal hesapları 01 Ocak 2014 itibari ile aktive edilecektir. Bu mükelleflerin test işlemlerini bitirene kadar veya bir özel entegratörle anlaşana kadar GİB Portal hesapları açık kalacak olup bu mükellefler kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorundadırlar.

d) Zorunluluk kapsamında olduğu için 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle hesapları aktive edilecek mükelleflerden henüz mali mühürlerini edinmeyenlerin ise GİB Portal hesaplarına gelen faturalarına erişebilmeleri için ivedilikle mali mühürlerini TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.