VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/18

KONU: Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktarda Değişiklik Yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın tarafından 21 Ocak 2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/1)” yayımlandı.

Söz konusu Tebliği ile:

1. 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in Bankanın sorumlu olduğu miktar başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “binkırkbeş Türk Lirası” ibareleri “binyüzyirmi Türk Lirası (1.120 TL)” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirası veya üzerinde ise binyüzyirmi Türk Lirası,

2) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı binyüzyirmi Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli binyüzyirmi Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak binyüzyirmi Türk Lirasını

ödemekle yükümlüdür.

2. Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıyüzonbeş Türk Lirası” ibareleri “altıyüzaltmış Türk Lirası (660 TL)” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için altıyüzaltmış Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için altıyüzaltmış Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler 27 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

TCMB 2014/1 Sayılı Tebliğ

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.