VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/14

KONU: Biodizel Katkılı Motorinde İndirimli ÖTV Uygulamasına İlişkin ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı.

31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmi Gazete’de 29 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 1 Aralık 2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanları Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.41.00.11 (motorin), 2710.19.41.00.13 (kırsal motorin) ve 2710.19.45.00.12 (kırsal motorin) G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarlarının, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı cetveldeki 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacağı; ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarların, 2710.19.41.00.11 (motorin), 2710.19.41.00.13 (kırsal motorin) ve 2710.19.45.00.12 (kırsal motorin) G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kararın uygulanmasına yönelik usul ve esaslar ise 29 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Buna göre, Oto biodizelin Kararname kapsamındaki indirimli vergi uygulamasına konu olabilmesi için yalnızca oto biodizel üretim izin belgesini haiz üreticilerce üretilerek harmanlayıcılara teslim edilmiş olması gerekmektedir.

1) Oto Biodizel Üretimi

Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için oto biodizelin elektronik takip sistemi kurulu üretim tesislerinde üretilmiş olması gerekmektedir. Buna göre üreticiler, Kararname kapsamında oto biodizel üretimi yapabilmek amacıyla üretim tesislerinde bulunan Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağların depolandığı tanklar ve bunlardan üretilen oto biodizelin depolandığı tanklara giriş-çıkış miktarlarını gösteren bir elektronik takip sistemi kuracaklardır. Bu sistemde oluşturulan veriler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca bu kapsamda istenebilecek diğer bilgiler belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda aktarılacaktır. Elektronik takip sistemi kurulmayan tanklarda depolanan miktarlar için Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

2) Oto Biodizel Teslimi ve Beyanı

Üreticiler, Kararname kapsamında oto biodizel teslim edecekleri harmanlayıcıların oto biodizel harmanlama izin belgeleri ile rafinerici veya dağıtıcı lisanslarının harmanlayıcılarca onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alacaklar ve muhafaza edeceklerdir.

Üreticiler, harmanlayıcılara yapacakları oto biodizel teslimlerine ilişkin bu mal için ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yürürlükte olan ÖTV tutarını, ilgili vergilendirme döneminde (I) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında bu malın G.T.İ.P. numarasını ve “2013/5595 Sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyan edecek ve ödeyeceklerdir.

Bununla birlikte üreticiler, aynı ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2013/5595 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmının üreticilere ilişkin tablosunu da dolduracaklardır.

3) Oto Biodizel ile Motorinin Harmanlanması

Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen veya bitkisel atık yağlardan üretilen oto biodizel ile motorinin harmanlanması gerekmektedir. Harmanlayıcılar, Kararname kapsamında oto biodizel satın alacakları üreticilerin oto biodizel üretim izin belgeleri ve işleme lisanslarının üreticilerce onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alacaklar ve muhafaza edeceklerdir.

3.1) Oto Biodizelli Motorinin Teslim ve Beyanı

Oto biodizelli motorin tesliminde düzenlenecek faturada, hesaplanan ÖTV tutarının altına “Oto Biodizelli Motorin” olduğu belirtilecektir. Oto biodizelli motorin ile ÖTV’ye tabi başka bir malın satışına ilişkin olarak tek bir fatura düzenlenmesi halinde, bu mallar için hesaplanan ÖTV tutarları faturada ayrı ayrıgösterilecektir.

Harmanlayıcılar, oto biodizelli motorin teslimlerine ilişkin olarak motorin için ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yürürlükte olan ÖTV tutarını, ilgili vergilendirme döneminde (I) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında bu malların G.T.İ.P. numaralarını ve “2013/5595 Sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyan edecek ve ödeyeceklerdir.

Bununla birlikte harmanlayıcılar, aynı ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmının harmanlayıcıya ilişkin tablosunu da dolduracaklardır.

3.2) İndirim

Teslim edilen oto biodizelli motorine harmanlanmış olan oto biodizel veya motorin için ödenen ÖTV’nin, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi hükmünce indirimi mümkündür.

Buna göre oto biodizelli motorinin satılan kısmında yer alan gerek oto biodizel gerekse motorin miktarına ilişkin ödenen ÖTV tutarı, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İndirimler (Üretime Giren Mal İçin)” kısmında beyan edilmek suretiyle hesaplanan ÖTV’den indirilebilecektir.

4) ÖTV İadesi Talebi

Kararname uyarınca oto biodizelli motorinin teslim edilmiş olduğunun tespiti halinde, bu malın ÖTV tutarı teslim edilmiş maldaki oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacaktır. Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, motorin türleri için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamayacak, %98’den az olması halinde ise bu vergi tutarlarının %98’i dikkate alınacaktır.

Oto biodizelli motorine ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV tutarı aşağıdaki formüller uygulanmak suretiyle hesaplanabilecektir. Bu formüllerin uygulanması sonucu bulunan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hane dikkate alınacaktır.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = Motorin İçin Uygulanan Birim ÖTV Tutarı x (1- Oto Biodizel Miktarı/Oto Biodizelli Motorin Miktarı)

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = Motorin İçin Uygulanan Birim ÖTV Tutarı-Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanan Birim ÖTV Tutarı

Örnek 1: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (A) firması, rafinericiden 1,5945 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı 98.000 litre motorin ile (B) firmasından 1,1209 TL/lt ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlardan üretilmiş 2.000 litre oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin tamamını satmıştır. 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,5945 TL/lt’dir.

Buna göre (A) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilecektir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı =1,5945 x(1- 2.000/100.000) = 1,5945 x 0,98 = 1,5626 TL

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,5945-1,5626 = 0,0319 TL

İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı= 100.000 x 0,0319 = 3.190 TL

Örnek 2: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafinericiden 1,5245 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre motorin ile (D) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 750 litre bitkisel atık yağlardan üretilmiş oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin 25.000 litrelik kısmını satmıştır. 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,5245 TL/lt’dir.

Buna göre (C) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilecektir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = 1,5245 x (1- 750/50.000) = 1,5245 x 0,985 = 1,5016 TL

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,5245-1,5016 = 0,0229 TL

İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı = 25.000 x 0,0229 = 572, 50 TL

Örnek 3: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (E) firması, ithal ettiği 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı 77.000 litre motorin ile (F) firmasından 1,1209 TL/lt ödeyerek satın aldığı 3.000 litre Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağlardan üretilmiş oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin 29.000 litrelik kısmını satmıştır. 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,5945 TL/lt’dir.

Buna göre (E) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilecektir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = 1,5945 x (1- 3.000/80.000 ) = 1,5945 x 0,9625 = 1,5347 TL

Ancak yukarıdaki formül uyarınca hesaplanan oto biodizelli motorine uygulanacak birim ÖTV tutarı olan 1,5347 TL, motorin için uygulanan birim ÖTV tutarının 0,98’i olan (1,5945 x 0,98=) 1,5626 TL’den az olduğundan, Kararname uyarınca dikkate alınacak tutar 1,5626 TL olacaktır.

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,5945-1,5626= 0,0319 TL

İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı = 29.000 x 0,0319= 925,10 TL

5) İade Uygulaması

Mahsuben İade Talepleri:

Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil vergi borçları ve ferileri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için söz konusu olabilecektir.

İade talepler için aşağıda belirtilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

i. İadeye konu ÖTV’leri içeren malların alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi.

ii. Harmanlanmak üzere temin edilen malların iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi alışları, imalatta kullanılan miktarları ile dönem sonu stoklarını gösterir tablo.

iii. Oto biodizelli motorinin iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi imalat, dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgilerini gösterir tablo.

iv. Harmanlanan malların satın alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanım miktarlarını gösterir tablo.

v. Oto biodizelli motorinin satış faturaları listesi.

Mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanması ve mahsuba konu ÖTV tutarının ödendiğinin kontrolü üzerine yerine getirilecek olup ayrıca bu taleplerin tamamı vergi incelemesine sevk edilecektir.

Nakden İade Talepleri

İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile elektronik ortamda yapılır.

Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır.

Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu Tebliğin (5.1.2.) bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğinin kontrolü üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Teminat olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar ki; banka teminat mektuplarının paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşımamaları ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde (EK:3) olarak yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği”ne uygun düzenlenmiş olmaları gerekir.

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.

Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilir. İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubu, uygun bir yerine “ÖTV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan işlemi sona ermiştir.” şerhi düşülmek, tarih yazılmak ve mühür tatbiki suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören bankaların, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yapmaları mümkün bulunmaktadır.

6) Diğer Hususlar

13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 1/1/2014 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak Kararnamenin yürürlük tarihinden önce 13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği uyarınca biodizel satın almış olan harmanlayıcıların stoklarında bulunan söz konusu mal miktarlarını, Tebliğin yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine bildirilmeleri ve vergi dairesince bu miktarlara ilişkin tespit yapılması şartıyla bu malları 13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği uygulaması kapsamında teslim etmeleri mümkündür.

Üreticiler; 30/9/2014 tarihine kadar bu Tebliğin (2.2.) bölümünde belirtilen elektronik takip sistemini kurmaksızın Tebliğde belirlenen diğer usul ve esaslara uymak şartıyla Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanabileceklerdir. Ancak bu sürede elektronik takip sistemi kurmayan üreticiler, yukarıda belirtilen sürenin sonundan itibaren söz konusu elektronik takip sistemini kurduğu tarihe kadar Kararname kapsamında oto biodizel teslim edemeyeceklerdir.

Kararnamenin yürürlük tarihinden önce yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan oto biodizel üretmiş olan üreticiler, stoklarında bulunan söz konusu mal miktarlarını Tebliğin yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri, vergi dairesince bu miktarlara ilişkin tespit yapılması ve “Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi”ni haiz olmaları şartıyla bu malları Kararname kapsamında teslim edebileceklerdir.

Diğer yandan, 13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında düzenlenmiş olan biodizel üretim ve harmanlama izin belgelerinin Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün süreyle bu Tebliğ uyarınca alınması gereken oto biodizel üretim ve harmanlama izin belgeleri yerine kullanılabilmesi mümkündür.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

29 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.