VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/59

KONU: 6456 sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler.

18 Nisan 2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazete'de 6456 sayılı "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı.

Anılan Kanun ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, Hazine Müsteşarlığına, varlık kiralama şirketlerine ve bu şirketler tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, üst fonlara kaynak sağlanmasına, Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesabına, Ulusal Fona, sigortacılığa, kamu iktisadi teşekküllerine ilişkin düzenlemeler ve değişiklikler yapılmaktadır.

Bu sirkülerimizde söz konusu Kanununda yer alan bazı düzenlemeler hakkında özet açıklamalar yer almaktadır.

1. Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerine ve Bu Şirketler Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına İlişkin Düzenlemeler

  • 6456 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi ile 4749 Sayılı Kanun'un 7/A maddesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemler ve ihraç edilecek kira sertifikaları ile kira sertifikalarının ihracına ilişkin işlem ve kâğıtlar, damga vergisi ve harçlardan ve genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı veya bu idareler nezdinde tesis edilen kuruluşlar tarafından döner sermaye ve sair isimler altında alınan ücretlerden istisna edilmiştir.
     
  • Aynı Kanun'un 14 üncü maddesi ile 4749 sayılı Kanun'un 7/A maddesi kapsamında ihraç edilen kira sertifikalardan elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir.
     
  • Aynı Kanun'un 22 nci ve 23 üncü maddeleri ile Hazine Müsteşarlığı varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına konu olan binalar ile arazi ve arsalar emlak vergisinden muaf tutulmuştur.
     
  • Aynı Kanun'un 42 nci maddesi ile 4749 Sayılı Kanun’un 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler 29/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Vakıf ve Sandıklarca BES’e Aktarılan Birikimlere İlişkin Yapılan Düzenleme

Bilindiği üzere, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesi uyarınca, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar 31/12/2015 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilmektedir. Ayrıca anılan maddenin 6 ncı fıkrasında da bu kapsamda bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarların gelir vergisinden istisna olduğu belirtilmektedir.

6456 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesi ile 4632 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. Buna göre, aktarım tarihinden itibaren üç yıl içerisinde katılımcı tarafından maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle, aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden % 3,75 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Yeni eklenen cümle:

"Müsteşarlıkça uygun görülen programlı geri ödeme tutarları hariç, aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde katılımcı tarafından malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle, aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden yüzde 3,75 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır."

Bu düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. Avrupa Topluluğu Sözleşmeleri Çerçevesinde Sağlanan Hibelere İlişkin Düzenleme

Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hibe olarak sağlanan destek tutarları ticari kazancın bir unsuru olarak, bu hibelerle yapılan harcamalar ise niteliğine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınmaktadır.

6456 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'na aşağıda yer alan geçici 84 üncü madde eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle, Avrupa Topluluğu Sözleşmeleri çerçevesinde sağlanan hibelerin gelir vergisine tabi tutulmayarak tamamının ilişkili olduğu projelerde kullanılabilmesine imkân sağlanmaktadır. Bu uygulama, hibelerin verildiği projelerle sınırlı olup, söz konusu hibelerden herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarlar gelire dahil edilerek vergilendirilecektir.

Ayrıca bu şekilde hibelerle finanse edilen yıllara sari inşaat ve onarım işleri dolayısıyla yapılacak hak ediş ödemeleri ile serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacağı belirtilmiştir.

Eklenen geçici madde:

"GEÇİCİ MADDE 84 – Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere, 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz."

Bu düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. Hidroelektrik Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretim Lisanslarına Harç Getiren Düzenleme

6456 sayılı Kanun'un 17 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı (8) sayılı tarifeye aşağıdaki hüküm eklenmiştir. Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Özelleştirme bedeli, lisans bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanlar (Kamu Kuruluşları hariç), bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Binde 15 oranında harç ödeyeceklerdir.

Yeni eklenen hüküm:

“XV – Elektrik üretimi lisans harçları:

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dâhil edilmez.”

Bu düzenleme 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.