VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/58

KONU: Yabancı Ortaklar Tarafından Gönderilen Sermaye Artırım Avansı Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.

Yurt dışında mukim ortaklar tarafından, daha sonra sermayeye ilave edilmek üzere, Türkiye'deki şirketlere sermaye avansı gönderilmesi, getirdiği çeşitli avantajlardan dolayı oldukça sık karşılaşılan bir uygulamadır.

Bu uygulamaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 2 Ocak 2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinin "1.2. Yabancı Sermayenin Ödenmesi" bölümü, 2013/YB-7 sayılı TCMB Genelgesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum amacıyla değiştirilmiş ve bu bölümde yer alan "sermaye avansı" kavramı ilgili genelge metninden çıkarılmıştır.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren anılan kanuna göre yapılan yeni kuruluşlarda, yeni ortak katılımında, sermaye artırımında kullanılmak üzere yurt dışındaki yabancı ortaklardan yabancı sermaye bedeli veya sermaye artış bedeli olarak gelen tutarlar sermaye bedeli ya da sermaye artış bedeli olarak ayrı bloke hesapta izlenecek ve banka, anılan kuruluş, devir ya da sermaye artırımının tesciline ilişkin yazının kendisine ibrazına istinaden blokajı kaldıracaktır.

Söz konusu genelgenin "1.Sermaye İthali" başlıklı bölümünün "1.2.Yabancı Sermayenin Ödenmesi" kısmında yer alan ilgili paragraf aşağıdaki şekildedir:

"2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren kurulan veya yeni ortak alan, sermaye artıran şirketler için, yurt dışındaki yabancı ortaklardan yabancı sermaye bedeli veya sermaye artış bedeli olarak gelen ve Türk lirasına çevrilmeden, kurulacak şirket veya hisse devri yapan ortak veya yabancı ortak alırken sermayesini artıran şirket adına bankalarda açılacak döviz tevdiat hesabına yatırılan tutarların, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren sicil müdürlüğü yazısının ibraz edilmesi kaydıyla şirkete ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan, bankalarca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ve alt düzenlemelerin de belirlenen esaslar kapsamında işlem yapılacağı tabiidir. Söz konusu sermaye bedelleri yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı hükümleri çerçevesinde döviz veya Türk lirası olarak kullanılabilir.

Döviz tevdiat hesabında tutulan paralardan lehte ve aleyhte doğacak kur farkları şirkete veya hisse devri durumunda hisselerini devredene aittir."

Konu hakkında işlem yapılmadan önce bankaların kambiyo müdürlüklerinden detaylı bilgi alınmasını tavsiye ederiz.

Sermaye hareketleri genelgesinin güncel metnine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sermaye Hareketleri Genelgesi

Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.