VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/52

KONU: Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca Dikkate Alınacak Özelgelere İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2.4.2013 tarihinde 63 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlandı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Mart 2013 tarihli ve 28600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi inceleme raporlarını değerlendirirken, kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere ilave olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş olan özelgeleri de dikkate alacaklarına ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Bu konuya ilişkin açıklama ve görüşlerimize 2013/49 numaralı sirkülerimizde yer verilmişti.

63 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde ise, 425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde rapor değerlendirme komisyonları tarafından dikkat alınacağı belirtilen özelgelerin, Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında hüküm altına alınan komisyon marifetiyle oluşturulan özelgeler olduğu; ancak söz konusu komisyon tarafından oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta sirküler veya özelgelere uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı tarafından doğrudan verilen özelgelerin de bu kapsamda değerlendirileceği açıklanmıştır.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

63 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.