VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/50

KONU: Talep ve Taahhütname Verilerek İthal Edilen Mallar ile Satın Alınan Mallara İlişkin ÖTV Sirküleri Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 27.3.2013 tarihinde 19 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri yayınlandı.

Hatırlanacağı üzere, 9 Ekim 2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yapıldığı 2012/3792 sayılı Karar yayımlanmıştı. 11 Ekim 2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de ise konuya ilişkin olarak, indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamaların yer aldığı 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği yayımlanmıştı. Söz konusu değişikliklere ilişkin açıklamalarımız 2012/115 sayılı sirkülerimizde yer almaktadır.

27.3.2013 tarihli 19 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerinde ise, imalatta kullanılmak üzere 8.10.2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın yürürlük tarihi olan 9.10.2012 tarihinden önce gerek (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ithal edilen gerekse (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu sirkülerde 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihi olan 9/10/2012 tarihine kadar (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması ile 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi kapsamından yararlanmak amacıyla ithal edilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların gerek söz konusu Kararnamenin yürürlük tarihinden sonra imalatta kullanılması gerekse 2002/4930 sayılı Kararname kapsamında ithal edilen bu mallardan imal edilen malların 9/10/2012 tarihinden sonra teslim edilmesi halinde Kararnamenin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bununla birlikte mükellefler tarafından, 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden önce yukarıda bahsi geçen uygulamalar kapsamından yararlanmak amacıyla ithal edilerek 9/10/2012 tarihinden sonra imalatta kullanılan veya imal edilerek teslim edilen mallara ilişkin olarak söz konusu Kararname ile getirilen iade sistemi kapsamında beyanname verilerek ÖTV ödenmiş olması halinde 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esasların yerine getirilmiş olması şartıyla bahse konu Kararname kapsamında işlem yapılmasının da talep edilmesi söz konusu olabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi kapsamından yararlanmak amacıyla 9/10/2012 tarihinden önce (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların, 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren (EK:2) talep ve taahhütname ile ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilmesi fiilen mümkün bulunmadığından, bahsi geçen Kararnamenin 1 inci maddesi uygulamasında belirlenen süre içerisinde yapılmış normal, istisna veya ihraç kayıtlı teslimleri için de 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasının mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

19 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.