VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/33

KONU: Bireysel Katılım Sermayesinin Detayları Belirlendi.

15 Şubat 2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete’de Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 29 Haziran 2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 82 nci maddeyle;

 • Bireysel katılım yatırımcılarına (“BKY”), Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen esaslar dahilinde şirketlere koydukları sermaye miktarının yüzde 75'ini, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutma şartıyla, Gelir Vergisi matrahından gider olarak indirebileceğine,

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında son 5 yıl içinde projesi desteklenen kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oranın, yüzde 100 olarak uygulanacağına,

 • Diğer taraftan yıllık indirim tutarı, 1 milyon lirayı aşamayacağına,

 • İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısmın, izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacağına,

ilişkin hükümler getirilmiştir.

Yapılan bu düzenleme hakkında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte ile yapılan açıklamalardan öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1. Devlet Desteğinden Yararlanma Şartları

Yönetmeliğe göre yukarıda belirtilen devlet desteğinden yararlanılabilmesi için;

 • BKY’lerin Hazine Müsteşarlığı tarafından bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri yerine getirmelerinin ve iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmalarının şart olduğu,
 • İki yıllık sürenin, girişim şirketi adına açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlayacağı,
 • İki yıllık sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt edilen sermayenin vergi desteğinden yararlanabilmesi için ilgili taahhüt tutarının nakit olarak ortaklık banka hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu,

belirtilmiştir.

Ayrıca aynı Yönetmelikte, Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesinde zikredilen;

 • BKY’lerin, VUK’un değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından, hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebileceği,

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, vergi desteği için Hazine Müsteşarlığına başvurulan tarihten itibaren projesi son beş yıl içinde desteklenmiş girişim şirketlerine iştirak sağlayan BKY’ler için bu oranın %100 olarak uygulanacağı,

 • Yıllık indirim tutarının 1.000.000 TL’yi aşamayacağı

hükümlerine yer verilmiştir.

2. Bireysel Katılım Yatırım Lisansı Şartları

Aynı Yönetmelikte, BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olmaları gerektiği açıklanmıştır.

Yönetmeliğe göre, BKY’lerin lisans sahibi olması için aşağıda yer alan yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarındaki şartlardan herhangi birini taşıması gerekmektedir:

a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar;

1) Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL ve üzerinde olan veya,

2) Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcıları,

ifade etmektedir. Ancak; ikamet edilen konut veya bu konutu ipotek ederek alınan herhangi bir kredi, sigorta sözleşmelerinden doğan haklar ve emeklilik primi şeklinde kazanılan mali haklardan ölüm veya emeklilik halinde ödenecek tutarlar, kişisel servetin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

b) Tecrübeli yatırımcılar;

1) Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,

2) Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,

3) BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında 26 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya,

4) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan,

kişileri ifade etmektedir.

Ayrıca aynı Yönetmelikte, lisans başvurusunda aranan belgeler, lisans süresi, lisans devri, lisans bilgisinin saklanması, lisansın iptalini gerektiren durumlar hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

3. Yatırım Yapılacak Şirketlerin Nitelikleri

BKY’lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için sermaye koydukları şirketin Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirket olması zorunlu tutulmuştur. BKY’lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için iktisap ettikleri hisselere ait şirketin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:

a) Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması.

b) En fazla elli çalışanı bulunması.

c) Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması.

ç) Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.

d) Müsteşarlıkça belirlenen ve aşağıda belirtilen devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.

e) Paylarının halka arz edilmemiş olması.

4. Yatırım Sınırı ve Faaliyet Alanları

Yönetmelikte, en az iki lisanslı BKY tarafından bir girişim şirketine beraber yatırım yapılması durumunda, bu yatırımlar BKY ortak yatırımları olarak adlandırılmaktadır. BKY’ler, bu ortak yatırımlar hariç, lisanslarının beş yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla yirmi farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için devlet desteği alabileceklerdir. Bu sınırı aşan yatırımlar için devlet desteği sağlanmayacaktır. Aşağıda yer alan devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektör veya faaliyetler dışındaki BKS yatırımları devlet desteğinden yararlandırılmayacaktır.

A. Tarım, Avcılık ve Ormancılık

 • Bitkisel Ürünlerin Yetiştirilmesi; Bostan, Meyve ve Sebze Yetiştirilmesi (Bu başlıkta adı geçen ürünlerin yalnızca sertifikalı tohumlarının veya fidanlarının üretimi ve destek kapsamındadır.)

B. İmalat Sanayii

 • Gıda ürünleri ve içecek imalatı(1551(alkollü içecekler,1552 (şarap),1553 (bira ve malt) hariç)
 • Tekstil ürünleri imalatı
 • Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
 • Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı
 • Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı
 • Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı
 • Kok fırını ürünleri imalatı
 • Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
 • Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
 • Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
 • Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
 • Ana metal sanayii
 • Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii
 • B.Y.S. Makine ve teçhizat imalatı (Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında; Milli Savunma Bakanlığından tesis kuruluş izni, av malzemeleri, nişan tabancası, av bıçakları ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında; İçişleri Bakanlığı’ndan kuruluş izni ve ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi alınması ön koşuldur.)
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
 • B.Y.S. Elektrikli makine ve cihazların imalatı
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
 • Tıbbi araç ve gereçler, ölçme, kontrol, test, seyrüsefer vb. Amaçlı alet ve cihazların imalatı (optik aletler hariç)
 • Optik aletler ve fotoğrafçılık teçhizatı imalatı
 • Saat imalatı
 • Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı
 • Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 • Mobilya imalatı; B.Y.S. Diğer imalat
 • Geri kazanım

C. Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Hizmetleri

 • Telekomünikasyon

D. İş Faaliyetleri

 • Bilgisayar yazılım danışmanlığı, program üretimi ve temini
 • Veri işleme
 • Veri tabanı faaliyetleri
 • Bilgisayarlarla ilgili diğer faaliyetler
 • Mühendislik ve fen bilimleri ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

E. Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri

 • Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması, hıfzıssıhha ve benzeri hizmetler
 • Sinema ve video yapımı ve dağıtım

Söz konusu Yönetmeliğe ve ek 4'e aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik

Ek-4 Devlet Desteği Sağlanacak Sektörlere İlişkin Liste

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.