VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/24

KONU: Banka ve Finans Kurumlarının 2013 Yılı Finansal Faaliyet Harçları.

Bankalar, özel finans kurumları, sermaye piyasası aracı kurumları, yatırım ortaklıkları, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, yetkili müesseseler, sigorta ve emeklilik şirketleri ile diğer finansal kurumlar tarafından yıllık olarak ödenmesi gereken finansal faaliyet harçlarının 31 Ocak 2013 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere 2013 yılında uygulanacak olan harç tutarları 1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden tespit edilmiş ve bu Tebliğle belirlenen yeni harç tutarları 2013/10 sayılı sirkülerimizle duyurulmuştur.

Bu sirkülerimizin konusunu oluşturan yıllık bazda alınan finansal faaliyet harçları, Harçlar Kanunu’nun 113 üncü maddesi gereği her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılıp, ayrıca mükellefe tebliğ edilmeksizin Ocak ayı içerisinde ödenmektedir.

Yıllık bazda finansal faaliyet harcı ödemesi gereken kurumlar ise Harçlar Kanununa ekli 8 sayılı tarifenin XI. kısmında yer almaktadır. Bu tarifede yer alan,

· Bankalar,
· Özel finans kurumları,
· Sermaye piyasası aracı kurumları,
· Finansal kiralama şirketleri,
· Faktoring şirketleri,
· Yetkili müesseseler (döviz büfeleri),
· Sigorta ve emeklilik şirketleri,
· Diğer finansal kurumlar

Harçlar Kanunu'nun 113 üncü maddesi gereğince 31 Ocak 2013 tarihine kadar finansal faaliyet harçlarını ödemesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise, idarece 6183 Sayılı Kanun’a göre gecikme zammı uygulanacaktır.

2013 yılı için tespit edilen finansal faaliyet harç tutarlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 05/02/2010)

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

284.866,50

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

284.866,50

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

17.091,95

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

51.275,95

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde

68.367,95

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:05/02/2010)

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

42.211,25

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

42.211,25

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

42.211,25

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

21.105,45

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

42.211,25

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

21.105,45

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

(5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

19.688,40

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

9.844,10

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

105.529,50

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

74.278,20

(Ek:31/5/2012-6322/20 md.) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

42.211,25

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

21.105,45

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

Harç Tutarları (Excel Tablosu)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.