VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/15

KONU: Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları, Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarları Değiştirilmiştir.

1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Karar’ın 8 inci maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

(III) SAYILI LİSTE

 

 

 

 

 

 

(B) CETVELİ (*)

 

 

 

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Oranı (%)

01.01.2013 Vergi Oranı

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

01.01.2013 Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

65

40

0,1450

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

65

40

0,1450

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

65

40

0,1450

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65

65,25

0,1450

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

 

 

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

65

40

0,1450

0,1575

0,09

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65

65,25

0,1450

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

 

 

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65

65,25

0,1450

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

 

 

2403.10.10.00.19

Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65

65,25

0,0375

0,0410

0,09

 

 

 

 

 

 

 

2403.10.90.00.19

Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65

65,25

0,0375

0,0410

0,09

 

 

 

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65

65,25

0,1450

0,1575

0,09


Diğer taraftan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6322 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yeniden düzenlenen 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında; (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı ile Bakanlar Kurulu'nun, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kararda yukarıda yer verilen 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirtilen asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.