Numara : 124
Tarih : 25.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/124

KONU: Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçişini ve sistem içinde uymaları gereken esaslar ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve Kurulca çıkarılma esaslarını düzenleyen Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) yayımlandı.

25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ kapsamında;

1) Halka açılma öncesinde, Türk Ticaret Kanunu uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan ortaklıkların, esas sözleşmelerini Tebliğ hükümleri ile uyumlaştırmaları gerektiği düzenlenmektedir.

2) Kurulca 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere verilecek kayıtlı sermaye tavanı, ortaklıkların özkaynakları veya sermayesinden yüksek olanının 5 katını aşamayacaktır.

3) Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda yönetim kuruluna verilen 5 yıllık yetki süresinin sonunda, yönetim kurulunun yeni bir süre için genel kuruldan yetki almamış olması halinde, bu ortaklıklar tarafından yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

4) Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler sonucunda, kayıtlı sermaye tavanının her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere aşılabilmesine imkan tanınmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.