Numara : 119
Tarih : 3.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/119

KONU: Elektronik Defter Tutma Zorunluluğuna İlişkin Sirküler ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklamaların yer aldığı 67 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlandı. Ayrıca 1 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

1. 67 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Hatırlanacağı üzere, 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiş ve bu konu 2012/138 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Söz konusu Tebliğde elektronik fatura zorunluluğu getirilen mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı içerisinde (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) geçmeleri zorunlu tutulmuştu.

Diğer taraftan 13 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2011/112 No.lu sirkülerimiz ile duyurduğumuz 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde; kendilerine izin verilenlerin,

  • www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacakları,
  • Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamayacakları,
  • Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecekleri

belirtilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 26.11.2013 tarih ve 67 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde ise 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Sirkülerde, elektronik defter uygulamasında defterler aylık dönemler itibarıyla tutulacağından zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin 2014 Aralık ayı içerisinde başvurmaları durumunda, 2014 Aralık döneminin defterlerini aylık olarak oluşturamayacakları ayrıca;

  • Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren,
  • Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,
  • Özel hesap dönemine tabi olanların 1 Aralık 2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,

elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmekte oldukları belirtilmiştir.

2. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

1 Aralık 2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

  • Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde, ticaret sicili tasdiknamesinin aslının ibraz edilmek kaydıyla bir örneğinin noterce saklanacağına,
  • Yönetim kurulu karar defterinin de yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defterin, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edileceğine,
  • Vergi Usul Kanunu'nun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onaylarının, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabileceğine,

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

1. 19/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eklenen cümle:

“Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.”

Değiştirilen fıkra:

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(6) Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni pay defterinin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine yeni pay defterinin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayı belirtmek suretiyle şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.

“(6) Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.”

2. Aynı Tebliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yeni eklenen fıkra

“(2) Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.”

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler 1 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.