VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/66

KONU: Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.

18 Mayıs 2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete'de 2012/3141 Sayılı "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayımlandı.

Söz konusu Karar ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni düzenleme:

Eski düzenleme:

“1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için % 0,”

a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için %0,

“ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için % 0, diğer kazançlar için % 10.”

ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için %0, diğer kazançlar için %10.

2. Yapılan Düzenleme Sonrası İlgili Stopaj Oranlarına Genel Bakış

Bilindiği gibi; 2008/14272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14 Kasım 2008 tarihinden itibaren, Gelir Vergisi Kanununun Geç. 67. Maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkraları kapsamında tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerinden (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için uygulanan stopaj oranı % 10’dan % 0’a (sıfır); (11) numaralı fıkrası kapsamında hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için de yine % 10’dan % 0’a indirilmiştir.

2009/14580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 0 stopaj kapsamına hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de dahil edilmiştir.

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (1), (2) ve (3) numaralı fıkralar kapsamında elde edilen kazançlar için % 0 stopaj uygulaması dar mükellef gerçek kişi ve kurumları da kapsayacak şekilde değiştirilirken; uygulama kapsamına İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil edilmiş; 2011/1854 Sayılı Karar ile (11) numaralı fıkra kapsamında elde edilen kazançların kapsamı da aynı şekilde genişletilmiştir.

Yukarıda detayını verdiğimiz düzenlemeler ışığında hisse senetlerinden elde edilen kazançlara halen % 0 (sıfır) oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanırken, hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlara % 10 gelir vergisi tevkifatı uygulanmaktaydı.

Hisse senetleri ile bunların fonları arasındaki vergileme farkının giderilmesi amacıyla yayımlanan 2012/3141 Sayılı Karar ile hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar da % 0 stopaj uygulaması kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2012/3141 Sayılı Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.