VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/45

KONU: Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası ve Kasko Sigortası Değeri Uygulamasında Başvuru Sahiplerinden İstenilen Bilgi ve Belgeler Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

30 Mart 2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde, malul ve engellilere ait taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi istisnası ve kasko sigortası değeri uygulamasında başvuru sahiplerinden istenilen bilgi ve belgeler hakkında açıklamalar yer almaktadır.

Ayrıca Tebliğ ile “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” ve “Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu” yeniden düzenlenmiştir.

A- Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulaması

Bilindiği üzere, 212 Seri No.’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 197 sayılı Kanunun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca, sakatlık dereceleri yüzde doksan ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin adlarına kayıtlı olan ve malul ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

1) Özel Tüketim Vergisi İstisnasından Faydalanan Mükellefler İçin İstisna Uygulaması

Malul ve engelli olmaları nedeniyle taşıtları ilk iktisabı esnasında özel tüketim vergisinden istisna olanların, motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanmak için sirküler ekinde örneği bulunan “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” (Ek–1) ile motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine yapacakları müracaatta sağlık kurulu raporu, araçlar için teknik belge ve proje raporunu ibraz etmeleri gerekmemektedir. Bu şekilde müracaat eden mükellefler, söz konusu formda taşıtının özel tüketim vergisinden istisna olduğunu belirtmelidir.

2) Özel Tüketim Vergisi İstisnasından Faydalanmayan Mükellefler İçin İstisna Uygulaması

Motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanacak olan malul ve engelliler tarafından; Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu düzenlenerek sağlık kurulu raporu, motorlu araç tescil belgesi, araçlar için teknik belge ve proje raporu asılları veya fotokopileri ilgili vergi dairesine verilecektir. İstisnadan yararlanabilmek için ibrazı zorunlu olan belgelerin fotokopilerinin getirilmesi halinde, asıllara uygunluğu kontrol edilerek işlem yapılacaktır.

3) Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnasından Faydalanmak için Süreli Sağlık Kurulu Raporu İbraz Edenler

Motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanan malul ve engellilerden süreli sağlık kurulu raporu ibraz edenler, istisnadan raporun geçerlilik süresi içerisinde faydalanmaktadırlar. Bunun yanı sıra, söz konusu istisna uygulamasının devam edilebilmesi için, malul ve engellilerin süre bitiminden önce yeni tarihli sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekmektedir.

B- Kasko Sigortası Değeri Uygulaması

Hatırlanacağı üzere, 224, 245, 266 ve 287 Seri No.’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğlerinde, 197 sayılı Kanunun Vergileme Ölçü ve Hadleri başlıklı 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca, (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde beşini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak tahakkuk ettirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Taşıtları “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan mükellefler kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak için yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, sirküler ekinde yer alan “Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu”nu (Ek–2) düzenleyerek motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Vergi daireleri, bu şekilde müracaatta bulunan mükelleflerin ibraz edecekleri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak, bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırırlar.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40)

Ekleri için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.