Numara : 22
Tarih : 31.1.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/22

KONU: Çek Garanti Tutarlarında Değişiklik Yapıldı.

31 Ocak 2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazete'de Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/1) yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile;

1. Yukarıda anılan tebliğin "Bankanın sorumlu olduğu miktar" başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan "altıyüzellibeş Türk Lirası" ibareleri "yediyüzyirmibeş Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

Yeni düzenleme ile ilgili madde metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bankanın sorumlu olduğu miktar

MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli yediyüzyirmibeş Türk Lirası veya üzerinde ise yediyüzyirmibeş Türk Lirası,

2) Çek bedeli yediyüzyirmibeş Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli yediyüzyirmibeş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı yediyüzyirmibeş Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli yediyüzyirmibeş Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak yediyüzyirmibeş Türk Lirasını

ödemekle yükümlüdür.

2. Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan "beşyüzkırkbeş Türk Lirası" ibareleri "altıyüz Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

Yeni düzenleme ile ilgili madde metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için altıyüz Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.


Download 
Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/1)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.