Numara : 119
Tarih : 17.10.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/119

KONU: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

14 Ekim 2012 tarihli ve 28441 sayılı Resmi Gazete'de Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelikle, 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin; Dayanak başlıklı 3 üncü, Tanımlar başlıklı 4 üncü, Tanıtımın kapsamı başlıklı 5 inci, Tanıtımın temel ilke ve esasları başlıklı 6 ncı, Bilimsel ve eğitsel faaliyetler başlıklı 7 nci, Tanıtım malzemeleri başlıklı 8 inci, Bedelsiz numune başlıklı 9 uncu, Ürün tanıtım elemanları başlıklı 10 uncu, Ruhsat/izin sahiplerinin sorumluluğu başlıklı 11 inci, İdari yaptırımlar başlıklı 13 üncü, Yürürlük başlıklı 16 ncı ve Yürütme başlıklı 17 nci maddelerinde değişiklik yapılmış; ayrıca yönetmeliğe Uygulama takvimi başlıklı Geçici 1. Madde eklenmiştir.

Yapılan bu değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Sağlık meslek mensupları tanımına "Ebe" dahil edilmiştir. Ayrıca yönetmeliğin ilgili maddesine "Yeterlilik belgesi" tanımı getirilmiştir.
     
  • Bir sağlık meslek mensubu, ruhsat/izin sahiplerinin kongre, sempozyum gibi yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara sağladıkları destekten, aynı yıl içerisinde toplam 3 kez yararlanabilecektir. (Önceki düzenlemede 5 kez idi.)
     
  • Bedelsiz ürün numunelerinin dağıtım usulü değiştirilmiştir. Buna göre, her bir beşeri tıbbi ürün için piyasaya çıkış tarihinden itibaren ilk takvim yılında aylık satış gerçekleşmeleri izlenmek suretiyle yıllık toplam satışın % 5’i geçilmeyecek miktarda; ikinci takvim yılında bir önceki yıla ait satış miktarının % 5’ini; üç, dört ve beşinci takvim yıllarında bir önceki yıla ait satış miktarının % 3’ünü; beşinci takvim yılından sonra ise bir önceki yıla ait satış miktarının % 1’ini geçmeyecek miktarda bedelsiz ürün numuneleri dağıtılabilecektir.
      
  • Hatırlatıcı ziyaret malzemelerinin parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin % 2,5’ini aşamayacaktır.

İlgili Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.