Numara : 116
Tarih : 15.10.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/116

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.

13 Ekim 2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazete'de 2012/3802 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Söz konusu Karar ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Anılan Kararın Sigorta primi işveren hissesi desteği başlıklı 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan tablo ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Düzenleme:

Yeni düzenleme:

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

1

10

3

2

15

5

3

20

8

4

25

10

5

35

11

6

50

15

(5) Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı, bölge ayrımı yapılmaksızın sabit yatırım tutarının yüzde onbeşini geçemez.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

1

10

3

2

15

5

3

20

8

4

25

10

5

35

11


(5) Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı
1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemez.”


Yapılan düzenlemeyle, sigorta primi işveren hissesi desteğine ilişkin azami destek sınırı 6. Bölge için kaldırılmıştır. Bu çerçevede, 6. Bölgede yatırım yapan yatırımcılar, Gelir Vergisi Stopajı ile Sigorta Primi (işçi hissesi) Desteğinde olduğu gibi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden de 10 yıl (OSB'lerde ise 12 yıl) süreyle yararlanabileceklerdir.

2. Aynı Kararın Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.

h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar


3. Aynı Kararın eki;

a) EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tabloda 1 numaralı Sektör Koduna karşılık gelen US-97 Kodu “0121, 0122.2” şeklinde,

b) EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tabloda, 4 üncü ve 5 inci bölgelere dair satırlarda yer alan “18” ve “20” sektör numaraları “19” şeklinde

değiştirilmiştir.

Böylelikle,

  • Dördüncü Bölgede yer alan Afyonkarahisar, Amasya, Bartın, Çorum, Kastamonu, Kütahya ve Sivas illeri ile Beşinci Bölgede yer alan Çankırı, Sinop ve Tokat illerine teşvik tanınan 20 sektör kodlu “Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) ” sektörü,
  • Beşinci Bölgede yer alan Adıyaman ve Kilis illerine tanınan 18 sektör kodlu “Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)” sektörü

19 sektör kodlu "Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)" sektörü olarak değiştirilmiştir.

4. Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin, I/C/l ve I/C/2 sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Karar, 19/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yolu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

2012/3802 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.