VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/108

KONU: Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sistemi Ödemelerinde Uygulanacak Stopaj Oranları

6 Eylül 2012 tarih ve 28403 sayılı Resmi Gazete'de 2012/3571 sayılı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 6327 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 15 numaralı bendi değiştirilmiş ve aynı fıkraya 16 ncı bent eklenmiş; ayrıca aynı Kanun’un 9 uncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Vergi Tevkifatı başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılacak ödemeler üzerinden yapılacak vergi tevkifatı, yukarıda değinilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesinin (15) ve (16) numaralı bentlerinde yapılan düzenlemelerle uyumlu hale getirilmişti. Ancak yapılan bu düzenlemeler ile birlikte, 29/08/2012 tarihinden itibaren sigortalı/katılımcılara yapılacak ödemeler üzerinden hangi oranda kesinti yapılacağı hususunda boşluk ve tereddüt oluşmuştu.

Anılan Karar ile söz konusu değişikliklere paralel olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinde yapılan aşağıdaki düzenlemelerle, bu boşluk beklendiği şekilde ortadan kaldırılmıştır.

Bu çerçevede, BKK’nın geçerlilik tarihi olan 29/08/2012 tarihinden itibaren yapılmış olan ve bundan sonra yapılacak ödemelerde uygulanacak tevkifat oranları hukuki dayanakları ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından hayat sigortası poliçeleri kapsamında;

a) 10 yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden % 15 (Dayanak: GVK md. 94/15-a, 2009/14592 sayılı BKK md. 1/15-a)

b) 10 yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden % 10 (Dayanak: GVK md. 94/15-b, 2009/14592 sayılı BKK md. 1/15-b)

Bireysel emeklilik sisteminden;

a) 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden % 15 (Dayanak: GVK md. 94/16-a, 2009/14592 sayılı BKK’nın 2012/3571 sayılı BKK’nın 1 inci maddesiyle değişik 1/16-a maddesi)

b) 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden % 10 (Dayanak: GVK md. 94/16-b, 2009/14592 sayılı BKK’nın 2012/3571 sayılı BKK’nın 1 inci maddesiyle değişik 1/16-b maddesi)

c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden % 5 (Dayanak: GVK md. 94/16-c, 2009/14592 sayılı BKK’nın 2012/3571 sayılı BKK’nın 1 inci maddesiyle değişik 1/16-c maddesi)

oranında tevkifat uygulanacaktır.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2012/3571 sayılı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.