Numara : 97
Tarih : 23.9.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/97

KONU: Türkiye Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hakkında Özet Açıklamalar.

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, anlaşma hükümlerinin 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanması yönünde mutabakata varıldığı belirtilmiştir. Feshedilen önceki Anlaşma hükümlerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanmadığı dikkate alındığında, Anlaşma’da yapılan bu düzenleme ile iki Anlaşma arasında oluşan zaman boşluğu giderilmiş olmaktadır.

Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Henüz yürürlükte değildir.

Aşağıda anlaşma ile ilgili özet açıklamalara yer verilmiştir:

-İşyeri (Madde 5)

Bir ülke teşebbüsünün diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ile yine 6 ayı aşmayan danışmanlık hizmetleri de dahil hizmet tedariklerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.

Bu madde ile bir ülke teşebbüsü tarafından diğer ülkede yürütülen hizmet tedariklerinin vergilendirilmesinde önceki anlaşmadan farklı olarak Serbest Meslek Faaliyetlerinin vergilendirilmesini düzenleyen 14. Maddenin değil Anlaşmanın işyeri kapsamını düzenleyen 5. Ve ticari kazançları düzenleyen 7. Maddelerinin dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.

-Temettüler (Madde 10)

Anlaşmaya göre, Devletlerden birinde mukim bir şirket tarafından, diğer devletin mukimine ödenen temettüler, kural olarak diğer Devlette yani temettü gelirini elde edenin mukim olduğu ülkede vergilendirilecektir.

Anlaşmaya göre temettü gelirleri, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu yani temettülerin doğduğu Devlette de vergilendirilebilecektir.

Bu kapsamda, temettünün gerçek lehdarı temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan en az %25’ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç), temettü ödeyenin mukimi olduğu ülkede alınacak vergi Anlaşmada yazılı şartların sağlanması halinde gayrisafi temettü tutarının %5’ini aşmayacaktır. Anlaşmaya göre diğer tüm durumlarda söz konusu oran %15’i aşmayacaktır.

Maddede dikkat çeken unsur temettü elde eden yerine gerçek lehdar ibaresinin kullanılmasıdır.

-Faiz (Madde 11)

Bir akit Devlette doğan ve diğer akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, kural olarak bu diğer Devlette vergilendirilecektir. Dolayısıyla ilke olarak faiz gelirlerini vergilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Akit Devlete aittir.

Anlaşmaya göre, faizin gerçek lehdarının diğer Akit Devletin bir mukimi olması halinde, faizin doğduğu Akit Devletin de sınırlı vergilendirme hakkı bulunmakta olup, bu vergi faiz oranının %10’unu aşmayacaktır.

Anlaşma’da, faiz ödemesinin yapıldığı akit devlet mukiminin faizin gerçek lehdarı olması gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

-Gayrimaddi Hak Bedelleri (Madde 12)

Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilecektir. Buna göre gayrimaddi hak bedellerinin vergileme hakkı ilke olarak ödeme yapılan kişinin mukim olduğu Devlete tanınmaktadır.

Öte yandan Anlaşma, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10 ile sınırlı olarak vergileme hakkı vermektedir.

Anlaşma’da, gayrimaddi hak ödemesinin yapıldığı akit devlet mukiminin gayrimaddi hak ödemesinin gerçek lehdarı olması gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

- Sermaye Değer Artış Kazançları (Madde 13)

Varlıkların elden çıkarılmalarından doğan kazançlar esas olarak yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu akit Devlette vergilendirilir. Anlaşma’nın 13. maddesine göre, bir takım varlıkların elden çıkarılmalarından sağlanan sermaye değer artış kazançları, kazancın elde edildiği diğer akit devlette de vergilendirilebilir. Bunun için iktisap ve elden çıkarma arasındaki sürenin bir yılı aşmaması gerekmektedir.

Önceki anlaşmadan farklı olarak Anlaşmaya ekli Protokolün V. Maddesi uyarınca söz konusu 1 yıllık sürenin iki ülkenin borsalarına kayıtlı şirket hisselerinin veya şirketin yeniden yapılandırılması esnasında elde edilen hisselerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlara uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Öte yandan Anlaşmaya göre, gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan kazançlar, varlıkların bulunduğu Devlette vergilendirilecektir.

- Serbest Meslek Kazançları (Madde 14)

Anlaşma’nın 14. maddesinde yalnızca gerçek kişilerin serbest meslek hizmetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri kapsanmıştır.

Anlaşma’nın 14. maddesine göre, söz konusu hizmet ve faaliyetler akit devletlerden birinin mukimi olan gerçek kişi tarafından diğer akit devlette icra edilirse ve bu kişi bu diğer devlette;

(i) sabit bir yere sahipse

veya

(ii) 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde toplam 183 gün veya daha fazla kalırsa,

söz konusu gelirleri bu diğer devlette de vergilendirilebilecektir.

Diğer Düzenlemeler

- Türkiye yönünden Çifte Vergilendirmenin Önlenmesinde mahsup esası uygulanacak olup mahsuba konu edilecek vergi söz konusu kazançlar üzerinden Türkiye’de ödenecek vergi tutarını aşmayacaktır.

- Diğer taraftan, Anlaşmada yer alan "Bilgi Değişimi" maddesi ile iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün olacaktır. Ayrıca, iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenlemeler de Anlaşma'da yer almıştır.

- Anlaşmanın 27. Maddesinde kaynak ülke vergilendirilmesinde uygulanacak yöntemlere yer verilmiş olup ilgili madde önceki anlaşmada yer almamaktadır. Söz konusu madde ile bir ülke mukiminin diğer ülkede elde ettiği karpayı, faiz, gayrimaddi hak bedelleri ve diğer gelirlerin gelirin elde edildiği kaynak ülkede stopaj yoluyla vergilendirilmesi halinde kaynak ülke tarafından söz konusu kazançlar üzerinden lokal mevzuatına göre uygulanacak stopaj oranlarının Anlaşmanın ilgili maddelerinden etkilenmeyeceği belirtilmiştir. Söz konusu geliri elde edenler gerekli başvuruları yaparak Anlaşma hükümlerine göre fazla tahsil edilen vergiyi iade talep edebileceklerdir.

Anlaşmanın 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geriye dönük yürürlüğe gireceğinden dolayı fazla ve yersiz ödenmiş olan vergi tevkifatlarının iadesi ve 27. Madde kapsamında bahsedilen uygulama hususunda Maliye İdaresi tarafından aydınlatıcı açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anlaşma'nın resmi olmayan ingilizce metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Agreement Between The Federal Republic Of Germany And The Republic Of Turkey For The Avoidance Of Double Taxation And Of Tax Evasion With Respect To Taxes On IncomeYukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.