VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/7

KONU: Veraset ve İntikal Vergisinde İstisnaTutarları ve Matrah Dilimleri 01.01.2011 Tarihinden İtibaren %,7,7 Oranında Artırıldı.

Maliye Bakanlığı'nın 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlamış olduğu 42 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri 2010 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%7,7) artırılmıştır.

Buna göre; 01.01.2011 tarihinden itibaren anılan Kanun’un 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde dikkate alınacaktır:

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118.438 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237.018 TL),

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.730 TL,

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 2.730 TL

olarak dikkate alınacaktır.

7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2011 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 170.000 TL için

1

10

Sonra gelen 370.000 TL için

3

15

Sonra gelen 800.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.600.000 TL için

7

25

Matrahın 2.940.000 TL'yi aşan bölümü için

10

30

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

42 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz