Numara : 48
Tarih : 22.4.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/48

KONU: 6111 Sayılı Kanun Kapsamında, KDV Mükelleflerinin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü İle İlgili KDV Genel Tebliği Yayımlandı.

22 Nisan 2011 Tarihli ve 27913 Sayılı Resmi Gazete'de 115 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Bu düzenleme ile 6111 sayılı Kanun’un öngördüğü tüm yıllarda KDV artırımında bulunan mükelleflerin genel esaslar kapsamına dönmeleri mümkün hale gelmektedir.

KDV iadesine başvuran ve mevzuat gereği özel esaslar kapsamına giren mükelleflerin genel esaslara dönüşünü sağlayan hususlardan birisi de ilgili mükellef nezdinde vergi incelemesi yapılmasıdır. 6111 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler nezdinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacağından, özel esaslardan genel esaslara dönüş imkânı sağlamak amacıyla da 115 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bilindiği gibi, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan mükelleflerin iade talepleri "özel esaslar"a göre yerine getirilmekte, bu uygulamanın kapsamı ile usul ve esaslar 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinin "II. Özel Esaslar" başlıklı bölümünde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu Tebliğ ile haklarında olumsuz tespit bulunan bir kısım mükelleflerin 6111 sayılı Kanun’un KDV artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanmaları halinde aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde özel esaslardan çıkarılmaları mümkün hale gelmiştir.

Buna göre, Aralık/2009 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/1.5) bölümü kapsamında;

• Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanma,
• Beyanname vermeme,
• Adresinde bulunamama,
• Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6111 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri ya da 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (X/6) numaralı bölümünde açıklandığı şekilde teminat gösterdikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen ve haklarında özel esaslar uygulanan mükelleflerden KDV artırımında bulunabileceklerin ise artırımda bulunsalar dahi genel esaslara dönmeleri mümkün olmayacaktır.

• Haklarında SMİYB düzenleme raporu bulunanlar,
• Haklarında SMİYB kullanma raporu bulunanlar,
• SMİYB Düzenlediği konusunda tespit bulunanlar,
• İşletme kapasitesi ile iş hacmi arasında açık nispetsizlik tespit edilenler.

Diğer taraftan, haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları veya daha alt safhalarla ilgili olumsuz rapor veya tespit bulunması nedeniyle haklarında özel esaslar uygulanan mükellefler, alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı itibariyle KDV artırımında bulunmuş olmaları halinde genel esaslara dönebileceklerdir. Bu kapsamda olanlarda da genel esaslara dönüş tarihi olarak artırımda bulunulan tutarın tamamının ödendiği veya yukarıda belirtilen şekilde teminat gösterildiği tarih dikkate alınacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

115 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.