Numara : 45
Tarih : 12.4.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/45

KONU: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

12 Nisan 2011 tarihli ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

Söz konusu Kanunla yapılan bazı düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

1) 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasının yolu açılmıştır.

2) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "10.000.000 Yeni Türk Lirasını" ibaresi "50.000.000 Türk Lirasını" şeklinde değiştirilmiştir.

3) Küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden kullandıkları kredi borçları yeniden yapılandırılmaktadır.

1) Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmasının Yolu Açılmıştır.

6215 Sayılı Kanun’un 14 üncü maddesiyle, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Kanun’un 66 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilir. Bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirlenir."

Eklenen bu fıkra ile Yeni TTK'nın yürürlüğe gireceği tarih olan 01 Temmuz 2012'den önce ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına imkan sağlanmaktadır. Bu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkartılacak bir tebliğle belirlenecektir.

b) Aynı maddenin mevcut ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni düzenleme:

"Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür."

Eski düzenleme:

Tacirlerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve kâğıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve telgraf namelerin kopyalarını ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilâmları gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları mecburidir."

2) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “10.000.000 Yeni Türk Lirasını” ibaresi “50.000.000 Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

6215 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle, 5746 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 10.000.000 Türk Lirasından, 50.000.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır.

3) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesinden Kullandıkları Kredi Borçları Yeniden Yapılandırılmaktadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinden küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerin 31/12/2010 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde, 12/04/2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6215 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.