VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/2

KONU: 2011 Yılında Gerçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı ve Bazı Katma Değer Vergisi Uygulamaları Hakkında Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 114 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ’de;

  • Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimler,
  • Altindan mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyalari ile sikke altin teslimleri
  • 2011 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı

hakkında açıklamalar yer almaktadır.

1. Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Teslimlerde Kullanılan Özel Faturada Yapılan Değişiklik

Bilindiği üzere, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda KDV ihracat istisnası ile ilgili düzenlemeler, KDV Kanunu’nun 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde yer almaktadır.

Bu kapsamdaki satışlarda, şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen "Özel Fatura" kullanılmaktadır.

Maliye Bakanlığı bu Tebliğ ile, uygulamanın daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi açısından, özel faturaya "Ölçü Birimi" ve "Ağırlık" bilgilerini içeren iki sütun eklemiştir.

Ayrıca, sirküler ekinde yer alan Tebliğ’in ekinde örneği yer alan yeni özel faturalar bastırılıp kullanılıncaya kadar, 64 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki özel faturaların kullanılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu durumda özel faturanın (bütün nüshalarında görülecek şekilde) arkasına, teslime konu malların piyasadaki tedavülü esnasında mutad olarak kullanılan ölçü birimine ilişkin (kutu, koli, adet, kg, litre, metre ... vb.) bilgiler ile fatura muhteviyatı malların kg ölçü birimi dikkate alınarak hesaplanacak ağırlığı yazılacak ve izin belgeli satıcı tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır.

2. Altından Mamul veya Altın İhtiva Eden Ziynet Eşyaları ile Sikke Altın Teslimlerinde KDV Matrahı Açısından Külçe Altın Bedelinin Tespiti

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesi uyarınca, külçe altın teslimleri KDV'den müstesnadır. Ancak altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithali KDV'ye tabi bulunmakta olup aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre söz konusu mamullerin teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.

Külçe altından mamul ziynet eşyaları ile sikke altın teslimlerinde ve ithalinde KDV matrahının hesaplanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 9 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ([3]) (2/a) bölümünde, söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altın tutarının, teslimin yapıldığı gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından külçe altın için belirlenen fiyat esas alınmak ve satılan mamulün ayarı göz önünde tutulmak suretiyle tespit edileceği açıklanmıştır.

Ancak, 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun "Temel Görev ve Yetkiler" başlığını taşıyan 4 üncü maddesinde 4651 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle yapılan değişiklik ve İstanbul Altın Borsası’nın kurulması nedeniyle söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın belirlenmesinde, İstanbul Altın Borsası’nda işlem yapılan son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatının esas alınması bu Tebliğ ile uygun görülmüştür.

Ayrıca, Borsada işlem gerçekleşmeyen günler için söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın hesaplanmasında da, Borsada işlem yapılan en son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatı esas alınacaktır.

3. 2011 Yılında Gerçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2010 yılında geçerli olan 13.300 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2010 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 7,7) artırılarak 2011 yılı için 14.300 TL olarak uygulanacaktır.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

114 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.