Numara : 119
Tarih : 26.12.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/119

KONU: 2012 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.
 
Maliye Bakanlığınca 26 Aralık 2011 Tarihli ve 28154 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 411 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355. maddelerinde yer alıp 2011 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin 2011 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında %10,26 (on virgül yirmi altı) artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar açıklanmıştır.
 
Söz konusu miktarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

MADDE NO – KONUSU

2012 Yılında

 Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

1.700

 

 

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

1.700-170.000

  

170.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

20

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

 

140.000

190.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

77.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

140.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

770

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

770

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

 

  - Diğer vergilerde

8,80

  

18

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

                                

    105

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          

 

66

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

33

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

                                                                                           

16

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

 

8,80

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                                                     

4

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

58

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 

33

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

 

16

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

                                                                                     

8,80

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                                               

4

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

 

2,30

MADDE NO – KONUSU (Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları)

2012 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

 

MADDE 353-

 

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

                                                         180

                     

88.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük  müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu  getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması   

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

                                          180 

                                          

 

 

 

 

                                       8.800

 

                  88.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

180

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

                    4.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 

220

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 

660

 

 

 

130.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 

                      880

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

 

                       660

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                       1.170

 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 

580

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

280

 

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 880.000

Söz konusu tebliğe aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

411 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

EK (Had ve Tutarlar)


Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.