Numara : 115
Tarih : 19.12.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/115

KONU: Hizmet Vergisi Beyannamelerinin Verilmesine ve Konut Finansmanı Kapsamında Yapılan Sigortalarda BSMV İstisnası Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

17 Aralık 2011 Tarihli ve 28145 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 88 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği'nde bankaların talep etmeleri halinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı olmalarına, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefi olan bankaların Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin bankalar tarafından tek merkezden verilmesine ve konut finansmanı kapsamında yapılan sigortalarda BSMV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

1) Bankaların Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellefi olmaları ve Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin Tek Elden Verilmesi

Bilindiği üzere, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile Maliye Bakanı mükelleflerin, işyeri ve kanuni merkezlerine bağlı kalınmaksızın hangi vergi dairesi müdürlüğü veya başkanlığına bağlı olacağını belirlemeye yetkili kılınmıştır. Söz konusu yetki çerçevesinde, bankaların talep etmeleri durumunda 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefi olmaları uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, bankalar Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerini her bir şube için ayrı ayrı olmak üzere şubelerin bulundukları yerlerdeki vergi dairelerine e-beyanname ortamında göndermektedir.

Bu Tebliğ ile, 1 Şubat 2012 tarihinden (Ocak 2012 döneminden) itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın mükellefi olan bankaların şubeleri tarafından yapılan işlemler dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi Beyannamelerinin, genel müdürlüklerinin bağlı bulundukları Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na verilebilmesine imkan tanınmaktadır. Söz konusu şekilde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na tüm şubeleri için Hizmet Vergisi Beyannamesi verecek bankaların beyannamelerine il bazında banka şubelerinin adı, vergi kimlik numarası, ödemenin türü, matrahı ve vergi tutarı bilgilerini ihtiva eden listeleri eklemeleri gerekecektir.

Öte yandan, banka şubelerinin BSMV' ye ilişkin mükellefiyet kaydı, Aralık 2011 dönemine ilişkin beyannamelerin 15 Ocak 2012 tarihinde verilmesinden sonra Ocak 2012 sonuna kadar ilgili vergi dairesi müdürlüklerince kapatılacaktır.

Bu şekilde tüm şubeleri için Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na beyanname verecek bankaların Ocak 2012 öncesi dönemlere ait verecekleri düzeltme beyannamelerini, önceden bağlı oldukları vergi dairesine verecekleri tabidir.

2) Konut Finansmanı Kapsamında Yapılan Sigortalarda BSMV İstisnası

Konut finansmanına bağlı olarak yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paraların BSMV’ den istisna olduğu bilinmekle birlikte Tebliğ’de, istisnanın uygulamasında tereddüde düşülen konularla ilgili olarak açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, konut bedelinin bir kısmının konut finansmanı kapsamında alınan kredi ile karşılanıp diğer kısmının tüketici tarafından başka kaynaklardan karşılanması halinde, istisna uygulamasında kullanılan kredi tutarının dikkate alınacağı ve kredi tutarına kadar olan sigorta bedeli dolayısıyla alınan primlere BSMV istisnasının uygulanacağı açıklanmıştır.

Bu kapsamda, örneğin, konut finansmanı kapsamında alınan bir konutun bedelinin 200.000 TL; konut alımı için kullanılan kredi tutarının ise 100.000 TL olması ve bu konutun yangın sigortası bedelinin 150.000 TL olarak belirlenmesi durumunda, 100.000 TL tutarındaki sigorta bedeline isabet eden primler BSMV’den istisna olacak, bu tutarı aşan 50.000 TL tutarındaki sigorta bedeline isabet eden primler ise BSMV’ ye tabi olacaktır.

Ayrıca Tebliğde, konut finansmanı kapsamında yapılan sigorta işlemlerinde BSMV istisnası uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların aranacağı belirtilmiştir.

· Sigorta işlemi konut finansmanı kapsamındaki krediler için yapılmış olmalıdır.

· Sigorta poliçesinin hangi ipotekli konut kredisine ilişkin olarak düzenlendiği poliçede belirtilmelidir.

· Konut finansmanı kapsamındaki kredi sözleşmesine ilişkin olarak hangi sigorta işlemlerinin yapıldığı kredi sözleşmesinde belirtilmelidir.

· Sigorta işlemlerine ilişkin istisna uygulaması, konut finansmanı kapsamındaki kredinin süresi ile sınırlı olmalıdır.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 88)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.