Numara : 111
Tarih : 9.12.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/111

KONU: Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma.

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu'nda kapanış tasdikine ilişkin herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte, açılış tasdiki yeterli ve zorunlu sayılmıştır; diğer taraftan Türk Ticaret Kanunu'nun 85 inci maddesi gereği ticari defterlerin, sahipleri lehine delil sayılabilmesi için, Kanuna uygun bir surette tutulması ve birbirini teyit etmesi gerekmektedir. Bunun ilk koşulu ise tasdike tabi olan defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin süresi içinde yaptırılmış olmasıdır.

Konun önemine binaen aşağıdaki hususların hatırlatılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

1. Defterlerin Açılış Tasdikleri ile 2012 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu’nun 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler; yevmiye ve envanter defterleri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil), nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, serbest meslek kazanç defteri olarak belirtilmiştir.

Anılan Kanun’un 221 inci maddesinde ise bu defterleri kullanacak olanların, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye zorunlu olduklarını açıklamıştır:

a) Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

b) Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

c) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

d) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya çeşitli sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Yukarıda da görülebileceği gibi hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2012 yılında kullanacakları defterleri en geç 30 Aralık 2011 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan aynı Kanun’un 222 nci maddesinde defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerin bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye zorunlu olduklarına hükmedilmiştir.

2. Defterlerin Kapanış Tasdiki

Yukarıda da belirtildiği üzere defterlerin kapanış tasdikleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Buna göre, TTK kapsamında yevmiye ve envanter defteri, kapanış tasdiki zorunlu olan defterler olup;

  • Yevmiye defterinin 2012 Yılının Ocak ayı,
  • Envanter defterinin ise 2012 yılının Mart ayı

sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması zorunludur.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.