Numara : 104
Tarih : 1.11.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/104

KONU: 2A Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesine İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlandı.

1 Kasım 2011 Tarihli ve 28102 Sayılı Resmi Gazete’de 22 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde; taşıtlara ait 2A numaralı ÖTV beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi, araç ve sürücü bilgi sistemi kapsamında ÖTV beyanı ve ödenmesi ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yer almaktadır.

1) Taşıtlara Ait 2A Numaralı ÖTV Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi


Anılan tebliğe göre, 2A numaralı ÖTV beyannamesi 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenerek verilecektir. Ayrıca isteyen mükellefler 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren 2A numaralı ÖTV beyannamesini elektronik ortamda verebileceklerdir.

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin merkez ve şubelerinde düzenledikleri 2A numaralı ÖTV beyannamesini internet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda gönderebilmeleri için katma değer vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, örneği Tebliğ ekinde (EK:1) yer alan “2A Numaralı ÖTV Beyannamesini Gönderme Talep Formu" ve ekini düzenleyerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

Mükellefler, 2A numaralı ÖTV beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için aldıkları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığının www.gelirler.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesinde ilgili bölüme giriş yapacaktır. İnternet vergi dairesi kullanılarak düzenlenen 2A numaralı ÖTV beyannamelerinde vergi dairesi olarak, işlemin yapıldığı yerdeki (birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli) vergi dairesi seçilecektir.

Elektronik ortamdaki 2A numaralı ÖTV beyannamesinin:

- “Alış Bilgileri” bölümündeki KDV matrahına, alış faturasındaki (varsa alış faturasında gösterilen iskontolardan sonra) üzerinden KDV hesaplanan matrah tutarı yazılacaktır. ÖTV mükellefinin, alış faturası ile aracı ilk iktisap kapsamında teslimi tarihine kadar, aracı satın aldığı firmanın kendisine iskonto yapmış olması halinde; bu iskontoya ilişkin belge tarihi, numarası, tutarı ile bu iskontonun düşülmesinden sonra oluşan net alış bedeli de bu bölüme yazılacaktır.

- “Aracın Satın Alındığı Satıcının” bölümüne, ÖTV mükellefinin beyanda bulunduğu aracı satın aldığı (imalatçı, ithalatçı, distribütör veya yurt dışındaki satıcı gibi) kişi veya kuruluşa ait bilgiler yazılacaktır.

- “Aracın Satıldığı Alıcının” bölümüne ise beyanda bulunulan aracın ilk iktisap kapsamında teslim edildiği kişi veya kuruluşa ait bilgiler girilecektir. Ancak ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin ibrazı şartıyla istisna kapsamında ÖTV hesaplamaksızın yapılan teslimlere veya indirilecek ÖTV’ye ilişkin tevsik edici belgelerin, beyannamenin verildiği gün vergi dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

Öte yandan 2A numaralı ÖTV beyannamesinin elektronik olarak gönderilmesi işlemini müteakiben, beyannamede gösterilen ÖTV’nin aynı gün içerisinde vergi dairesine veya anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir. Elektronik ortamda verilen 2A numaralı ÖTV beyannamesinde gösterilen verginin aynı gün içerisinde ödenmemesi halinde, süresinde ödenmeyen vergi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.

Mükellefin beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergi için, vergi makbuzunun yanı sıra elektronik ortamda “ÖTV Ödeme Belgesi” oluşturulacaktır. ÖTV mükellefleri bu belgenin bir dökümünü alıp, kaşe tatbik ederek imzalayacak ve alıcılara verecektir.

Müzayede yoluyla satışlarda, araçların tadilatında veya istisnadan yararlanmış olan araçların satın alınmasında ÖTV beyan edecek olan kişi veya kuruluşlardan sürekli katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar, bu işlemleri için Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki Formlar ve Yayınlar/Beyanname Örnek Formları bölümünde yer alan 2A numaralı ÖTV beyannamesinin (A4) kağıdıboyutundaki çıktısını düzenleyerek ilgili vergi dairesine beyanda bulunup vergi ödeyeceklerdir. Bu şekilde ödenen vergi için vergi makbuzunun yanı sıra elektronik ortamda oluşturulan ÖTV Ödeme Belgesinin bir çıktısı vergi dairesince mükellefe verilecektir.

2) Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi Kapsamında ÖTV Beyanı ve Ödenmesi

İlgili tebliğde, kara nakil araçlarının kayıt ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması amacıyla, bu araçların üretici ve ithalatçıları tarafından imal veya ithal edilen araçların tesliminde, uygunluk belgesi bilgilerinin yanı sıra “ÖTV Kanunu Eki (II) Sayılı Listedeki Kara Taşıtları İçin İthalatçılar ve İmalatçılar Tarafından Düzenlenecek Bildirim Formu”na uygun olarak Araç ve Sürücü Bilgi Sistemine (ASBİS) bilgi girişi yapılacağı belirtilmiştir. Söz konusu formun bir örneği Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında “Formlar ve Yayınlar/ Beyanname Örnek Formları” bölümünde yer almaktadır.

Beyan edilen ÖTV vergi dairesine veya bankaya ödendiğinde, ödeme bilgisi ASBİS sisteminden sorgulanabilecektir. Bu nedenle 2A numaralı ÖTV beyannamesi elektronik ortamda verilerek ÖTV’si ödenen araçların tescilinde ayrıca “ÖTV Ödeme Belgesi” istenmeyecektir. Ancak satıcı, aracın ÖTV’sinin ödendiğine ilişkin olarak ödeme bilgisinin bir dökümünü kaşe basıp imzalamak suretiyle onaylayıp alıcıya verecektir. Bu şekilde ÖTV beyan edilip ödemesi yapılan araçların ASBİS sistemi kapsamında kayıt ve tescili yapılabilecektir.

ASBİS’e bilgi girişi yapılmayan veya bilgi girişi yapılmış olsa dahi mükellefçe bilgileri onaylanmayan, kayıt ve tescil öncesi yapılan tadilatlar ya da diğer sebeplerden dolayı sisteme bilgi girişi yapılamayan araçlar için bu Tebliğin (A) Bölümündeki açıklamalara göre vergi beyan edilip ödenecektir. Bu durumda elektronik ortamda ÖTV beyannamesi verilmesine rağmen ASBİS kapsamında kayıt ve tescil yapılamayacaktır.

3) 1 Seri No.Lu ÖTV Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin:

a) Beyanname Verme Zamanı başlıklı (12.2.1.) bölümünün dördüncü paragrafının ilk cümlesinden sonra gelen cümleler tebliğ metninden çıkarılmıştır.

Tebliğ metninden çıkartılan cümleler:

Ayrıca, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları Gümrük Kanununun 177 ila 180 inci maddeleri uyarınca satışından doğan verginin, takvim yılının birer aylık dönemleri itibariyle, takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar işlemlerin yapıldığı yerde tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesine (2B) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan etmesi ve vergiyi de bu süre içinde ödemesi uygun görülmüştür. Anılan kuruluş, bu kapsamda satışını yaptığı her bir motorlu taşıt aracı için ekte verilen örneğe (EK:3) uygun olarak "ÖTV Ödeme Belgesi" düzenleyerek alıcıya verecektir. Taşıt aracının kayıt ve tescilinde bu belgeye göre işlem yapılacak, ayrıca vergi dairesince düzenlenmiş "ÖTV Ödeme Belgesi" aranılmayacaktır. Düzenlenen ÖTV ödeme belgelerinin birer örneği, ilgili döneme ait (2B) numaralı beyanname ile birlikte vergi dairesine verilecektir.

b) Verginin Ödenmesi başlıklı (12.5.) bölümünün üçüncü paragrafı;

Yeni düzenleme:

Eski düzenleme:

“ Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtlarda ÖTV’nin, beyannamenin verildiği günde ödenmesi gerekmektedir. Ancak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından satılan araçlara ait ÖTV’nin, beyannamenin verildiği günü takip eden 15 inci günün akşamına kadar ödenmesi uygun görülmüştür.”

Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtlarda ÖTV'nin beyannamenin verildiği günde ödenmesi gerekmektedir.

Mükellefin beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergi için vergi dairesince, vergi dairesi alındısının yanı sıra "ÖTV Ödeme Belgesi" düzenlenecek ve mükellefe verilecektir. Mükellefler bu belgeyi kayıt ve tescil işlemini yaptıracak olan alıcılara vereceklerdir.

şeklinde değiştirilmiş, aşağıda yer alan dördüncü paragrafı tebliğ metninden çıkarılmıştır.

Tebliğ metninden çıkartılan paragraf:

ÖTV Kanununun 13 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası ile Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için kayıt ve tescile yetkili memurların, motorlu araç ticareti yapanların, icra memurları ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştiren diğer kişi ve kuruluşların, ilk iktisapla ilgili işlemlerinin tamamlanmasından önce ÖTV'nin ödendiğini gösterir belgeyi aramak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Bu nedenle sözü edilen araçların kayıt ve tescil işlemini yapan trafik, belediye ve liman sicil memurları, Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kayıt ve tescil görevlileri kayıt ve tescil işleminden önce verginin ödendiğine dair vergi dairesince düzenlenen "ÖTV Ödeme Belgesi"nin aslını alacaklar ve Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklayacaklardır. Bu belgenin tasdikli sureti veya fotokopisine istinaden herhangi bir işlem yapılmayacaktır. (14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 9 uncu bölümü ile eklenen iki cümle) ÖTV ödeme belgesinin mükellef veya alıcı tarafından kaybedilmesi halinde, ÖTV beyanında bulunan mükellef bu durumu belirten bir dilekçe ile belgeyi düzenleyen vergi dairesine başvuracaktır. İlgili vergi dairesi, ÖTV ödeme belgesinin tarihi ve sayısı ile belgedeki satıcı, alıcı ve araca ait diğer bilgilerin yer aldığı bir yazı verecek, bu yazı kayıt ve tescil işleminde ÖTV ödeme belgesi olarak kabul edilecektir. Söz konusu taşıt araçlarının kullanılmak üzere ithalinde ÖTV'nin ödendiğini gösteren gümrük makbuzunun aslının yanı sıra, gümrük idaresi veya noter tarafından onaylı örneğine göre de kayıt ve tescil işlemi yapılabilecektir.

c) Kayıt ve Tescilden Önce Düzeltme başlıklı (15.1.1.1.) bölümünde yer alan;

“- Aracın ilk iktisabında beyan edilen ÖTV’ye ilişkin “ÖTV Ödeme Belgesi”nin aslı,” ibaresi tebliğ metninden çıkarılmış,

“verginin ödendiğinin kayıtlardan tespit edilmek” ibaresi “verginin ödendiği sorgulanmak” şeklinde değiştirilmiştir.

d) İlk İktisabında İstisna Uygulanan Taşıtlarda Vergileme başlıklı (15.2.) bölümünde yer alan “(2A) numaralı ÖTV beyannamesi” ibaresi “Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki Formlar ve Yayınlar/Beyanname Örnek Formları bölümünde yer alan 2A numaralı ÖTV beyannamesinin (A4) kağıdı boyutundaki çıktısı” olarak değiştirilmiştir.

e) Kayıt ve Tescil Edilmeden Önce Tadilat Yapılan Araçların İlk İktisabında Vergilendirme başlıklı (15.3.1.) bölümünün altıncı paragrafı;

Yeni düzenleme:

Eski düzenleme:

“Bu şekilde yapılacak indirimler, dönüşümü yapılan araç için verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesinin “İndirilecek ÖTV” satırına yazılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Beyannamenin verildiği vergi dairesi, indirim konusu yapılan ÖTV’nin ödenip ödenmediğinin sorgulamasını yapacaktır.”

Bu şekilde yapılacak indirimler, dönüşümü yapılan araç için verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesinin 19 uncu satırına yazılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Ancak bu beyannameye, söz konusu aracın alımında satıcı tarafından beyan edilen ÖTV'ye ilişkin olarak düzenlenen ve alıcıya verilen "ÖTV Ödeme Belgesi"nin aslı eklenecektir.

şeklinde değiştirilmiştir.

f) Kayıt ve Tescil Edilmiş Olan Araçların Tadilatında Ek ÖTV Tarhiyatı başlıklı (15.3.2.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “(2A) numaralı ÖTV beyannamesi” ibaresi “Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresindeki Formlar ve Yayınlar/Beyanname Örnek Formları bölümünde yer alan 2A numaralı ÖTV beyannamesinin (A4) kağıdı boyutundaki çıktısı” olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ve eklerine aşağıda yer alan bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

22 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ve Ekleri

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.