Numara : 97
Tarih : 12.11.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/97

KONU: 2010 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (%7,7) Olarak Açıklandı.

12 Kasım 2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 401 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı yeniden değerleme oranı yüzde %7,7 (yedi virgül yedi) olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan hüküm uyarınca Maliye Bakanlığı 401 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını %7,7 olarak tespit etmiş ve 12 Kasım 2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlayarak ilan etmiştir.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında;

  • Kanun’un 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı,
  • Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı,
  • Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu

hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm doğrultusunda Bakanlar Kurulu, kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar, yeni yılda yüzde 7,7 oranında artırılacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 401)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.