VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/84

KONU: Geçici 67'nci Madde Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine Uygulanacak Stopaj Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

29 Eylül 2010 tarihli ve 30 Eylül 2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6009 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklik sonrasında yeniden düzenlenen stopaj oranları hakkında esaslar açıklanmıştır.

1. 6009 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklik

Bilindiği üzere, 6009 sayılı Kanun ile Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının sonunda yer alan “Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır” hükmü 01.20.2010 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım/satım ve itfa kazançlarında yerli-yabancı yatırımcı ayrımına dayalı stopaj uygulamasına son verilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu Kanun değişikliği ile gerek tam gerek dar mükellef kurumlardan;

- Sermaye şirketi olarak sayılan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumların,

- Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonların,

- Münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek olanların,

Geçici 67 inci maddenin 1 numaralı fıkrası kapsamındaki gelirlerine 01.10.2010 tarihinden itibaren %0 oranında stopaj uygulanacağı bilinmekteydi.Bununla beraber, yukarıda belirtilenlerin dışındaki diğer kişi ve kurumların aynı kazanç türleri itibariyle stopaj oranları yönünden eşitlenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı gerekmekteydi. Söz konusu Karar, ayrıntıları ilerleyen bölümlerde anlatıldığı üzere, 30.09.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bunun dışında, Kanun hükmündeki %0 oranının uygulanması bakımından “münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan (dar) mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler” ifadesinin hangi kurumları kapsayacağına ilişkin Maliye Bakanlığı’nın açıklamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu ihtiyaç devam etmektedir.

2. 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarında yapılan değişiklik

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6009 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklik sonrasında yeniden düzenlenen stopaj oranları hakkında esaslar açıklanmıştır.

Söz konusu Karara göre;

- Geçici 67 nci maddenin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan oran, tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklığı hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için %0,

- Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasında yer alan oran, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamındaki mükellefler ile münhasıran kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artış kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilen kazançlar hariç diğer kazançlar için %10,

- Geçici 67 nci maddenin (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç] tarafından elde edilen kazançlar için %10,

oranında stopaj uygulanacaktır.

3. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamındaki kazanç ve iratların 6009 sayılı Kanun ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı öncesi ve sonrası vergilendirilmesi

Yukarıda yer verilen Kanun hükmü ve Bakanlar Kurulu Kararı öncesi ve sonrası kişi ve kurumların menkul kıymet türleri itibariyle vergilendirilmesi aşağıda özetlenmiştir.

01.10.2010 tarihine kadar;

Gelirin Türü

Geliri Elde Eden Kişi

Tam mükellef gerçek kişi

Dar mükellef gerçek kişi

Tam Mükellef Kurum

Dar mükellef kurum

Hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklığı (MKYO) hisse senetleri hariç)

0%

0%

0%

0%

VOB – (Hisse ve hisse endeksi)

0%

0%

0%

0%

Tezgah üstü türev (Hisse senedi ve hisse endeksi)

0%

0%

--

0 % /-- *

Hazine Bonoları, Devlet Tahvilleri

10%

0%

10%

0%

VOB (Hisse senedi ve hisse endeksi hariç)

10%

0%

10%

0%

Tezgah üstü türev (Hisse senedi ve hisse senedi endeksi hariç)

10%

0%

n/a

0 % --- *

Menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgeleri ve MKYO hisse senetleri

10%

0%

10%

0%

Borsa Yatırım Fonları

10%

0%

10%

0%


* Türkiye’deki işyeri aracılığı ile faaliyette bulunmayan banka ve benzeri finans kurumlarının kazançlarına Geçici 67 inci madde hükmü uygulanmaz.

01.10.2010 Tarihinden itibaren;

Gelirin Türü

Geliri Elde Eden Kişi

Tam/Dar mükellef gerçek kişi

Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Dar Mükellef Sermaye Şirketleri, Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklıkları

Bunlar dışında kalan tam mükellef ve dar mükellef kurumlar

Hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklığı (MKYO) hisse senetleri hariç)

0%

0%

0%

0%

VOB – (Hisse senedi ve hisse senedi endeksi)

0%

0%

0%

0%

Tezgah üstü türev (Hisse senedi ve hisse senedi endeksi)

0%

--

0 % /-- *

0 % /-- **

Hazine Bonoları, Devlet Tahvilleri

10%

0%

0%

10%

VOB (Hisse senedi ve hisse senedi endeksi hariç)

10%

0%

0%

10%

Tezgahüstü türev (Hisse senedi ve hisse senedi endeksi hariç)

10%

--

0 % /-- *

10 % /-- **

Menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgeleri ve MKYO hisse senetleri

10%

0%

0%

10%

Borsa Yatırım Fonları

10%

0%

0%

10%

Varantlar

0%

0%

0%

0%


* Türkiye’deki işyeri aracılığı ile faaliyette bulunmayan banka ve benzeri finans kurumlarının kazançlarına Geçici 67 inci madde hükmü uygulanmaz.

** Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’deki işyerleri aracılığı ile faaliyette bulunmayan banka ve benzeri finans kurumlarının kazançlarına Geçici 67 inci madde hükmü uygulanmaz.

4. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamındaki kazanç ve iratların 6009 sayılı Kanun ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı öncesi ve sonrası vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında banka veya aracı kurumlara veya bunlar aracılığı ile diğer gerçek ve tüzel kişilere ödenenler hariç olmak üzere her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymet faizleri için ödemeyi yapanlarca söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı öncesi tam mükelleflerden % 10 oranında dar mükelleflerden % 15 oranında stopaj yapılmaktaydı. Söz konusu değişiklik ile tam ve dar mükelleflerin aynı türden elde ettiği bu kazançlar için eşitlik sağlanmış ve % 10 oranında stopaj yapılacağı karara bağlanmıştır.

5. Yürürlük Tarihi

Söz konusu Kanun hükmü ve Bakanlar Kurulu Kararı 01.10.2010 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Bu çerçevede, bu tarihten itibaren Geçici 67 inci madde kapsamında elde edilecek gelirlere yukarıda belirtilen oranlar uygulanacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 2010/926 Sayılı Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.