VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/61

KONU: Amortisman Listesi’ne Yeni İktisadi Kıymetler Eklenmiş, Amortisman Listesi’nde Yer Alan Bazı Sınıfların İsimleri Değiştirilmiş ve Danıştay Nezdinde Temyiz Yoluna Gidilmesine İlişkin Limitler Yeniden Belirlenmiştir.

8 Temmuz 2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmi Gazete'de 399 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğ ile:

  1. Amortisman Listesi’ne yeni iktisadi kıymetler eklenmiştir.
  2. Amortisman Listesi’nde yer alan bazı sınıfların isimleri değiştirilmiştir.
  3. Danıştay nezdinde temyiz yoluna gidebilmesine ilişkin limitler yeniden belirlenmiştir.

A. Amortisman Listesi’nde Yapılan Değişiklikler

1. Listeye Yeni Eklenen İktisadi Kıymetler

No

Amortismana Tâbi İktisadî Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

3.14.14.

Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler

3

33,33%

3.86.

Otomatik para çekme makineleri (ATM)

10

10,00%

6.10.9.

Acenta botları (pilot botlar)

12

8,33%

6.14.1.

Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı

15

6,66%

10.4.

İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)

6

16,66%

25.5.1.

Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayanlar)

4

25,00%

25.14.

EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadî kıymetler

25.14.1.

Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları

12

8,33%

25.14.2.

Kalıplar

7

14,28%

25.14.3.

Blok makineleri

9

11,11%

25.14.4.

Buhar kazanları

15

6,66%

25.14.5.

Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar

10

10,00%

25.14.6.

Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları

6

16,66%

25.14.7.

Alev test cihazları

5

20,00%

27.4.

Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler

10

10,00%

32.4.

Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri

10

20,00%

45.1.8.

Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat

13

7,69%

61.6.

Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler

61.6.1

Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri

8

12,50%

61.6.2.

Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu

5

20,00%

61.6.3.

Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri

5

20,00%

61.6.4.

Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu

3

33,33%

68.

Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler

68.1.

Akrilik camtan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar

15

6,66%

68.2.

Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar

10

10,00%

68.3.

Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat

5

20,00%2. Sınıf İsimleri Değiştirilmiş İktisadi Kıymetler

Tebliğ ekindeki liste ile Amortisman Listesi’nde yer alan bazı sınıfların isimleri değiştirilmiştir. Ancak bu sınıflara dahil iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinde bir değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre, söz konusu listenin,

− Buzdolaplarına ilişkin “3.10.4.1.” numaralı “Teşhir amacıyla kullanılanlar” sınıfının ismi, “Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar”,

− “10. İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî kıymetler (İş makineleri ve benzerleri)” başlıklı sınıfının parantez içi “İş makineleri ve benzerleri” ibaresi “(aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)”,

− “61.3.” numaralı “Salma ağları” sınıfı “Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar)”,

olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca, mezkur “10. İnşaat İşleri” başlıklı sınıftan çıkarılan parantez içi “İş makineleri ve benzerleri” kapsamındaki kıymetler için “10.4. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)” sınıfı ihdas edilmiş ve bu kıymetlerin de faydalı ömür süresi 6 yıl olarak muhafaza edilmiştir.

Öte yandan konu ile ilgili olarak yayımlanmış geçmiş tebliğlerde, amortismana tâbi iktisadî kıymetlere ait faydalı ömür süresi ile amortisman oranlarının geçerlilik tarihi ve uygulamaya ilişkin esaslar hakkında yapılan açıklamalar, bu Tebliğ ekinde yer alan iktisadî kıymetler hakkında da geçerli bulunmaktadır.

No

Amortismana Tâbi İktisadî Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

3.10.4.1.

Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar

5

20,00%

3.87.

Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

20,00%

10.

İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)

6

16,66%

61.3.

Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar)

3

33,33%

3. Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar

Tebliğde, kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni amortisman sürelerini Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate almaları gerekmekte olduğu ve sözü edilen iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemine ilişkin olarak önceki geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarlarının herhangi bir düzeltme işlemine tâbi tutulmayacağı belirtilmiştir.

B. Danıştay Nezdinde Temyiz Yoluna Gidilmesine İlişkin Limitler Yeniden Belirlenmiştir.

Tebliğde, vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlıklar ve vergi dairesi müdürlüklerinin yetkili makamın muvafakatini almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidebilmelerine ilişkin limitlerle ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

Buna göre, Danıştay nezdinde temyiz yoluna gidebilmesine ilişkin olarak en son 371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle belirlenen limitler, bu Tebliğin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Davaya konu edilen meblağ (TL)

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

100.000.000

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

2.000.000

Ankara ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.750.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya ve Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.500.000

Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun ve Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.250.000

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.000.000

Defterdarlıklar

800.000

İstanbul, Ankara ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesindeki vergi dairesi müdürlükleri (bağlı vergi daireleri dâhil)

100.000

Diğer vergi dairesi müdürlükleri (bağlı vergi daireleri dâhil)

75.000

Danıştay nezdinde temyiz yoluna gidilmesi için muvafakat istenilmesinde, 371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan limitler dışındaki diğer açıklamalar esas alınmak suretiyle uygulamaya devam edilecektir.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

399 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.