Numara : 48
Tarih : 18.6.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/48

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/1) Yayımlandı.

18 Haziran 2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de 2010/1 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.

Tebliğle, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit eden ve 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 2009/1 sayılı Tebliğde değişiklikler yapılmaktadır.

Söz konusu değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

1. 2009/1 sayılı Tebliğ’in Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyen Harcamalar başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi ilave edilmiştir.

"e) Kullanılmış basım ve baskı makinaları"

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

d) Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetlerine yönelik teşvik belgeleri hariç diğer teşvik belgeleri kapsamında, basım ve matbaa makinaları değerlendirilmez.

d) Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri ile ambalaj yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri hariç diğer teşvik belgeleri kapsamında basım ve matbaa makinaları,

Yapılan düzenlemeyle, ambalaj yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmakta, kullanılmış basım ve baskı makinaları  ise teşvik belgesi dışında tutulmaktadır.

2. Aynı Tebliğin Yatırıma Başlama başlıklı 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

(1) Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır. Ancak harcama tutarının; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10'u, büyük ölçekli yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası olması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.

“(1) Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır. Ancak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az %10’u oranında, büyük ölçekli yatırımlarda ise en az 5 milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.”

3. Aynı Tebliğin Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç),

“a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç),”

4. Aynı Tebliğin Devir, Satış, İhraç ve Kiralama başlıklı 30 uncu maddesine aşağıdaki 9 uncu fıkra eklenmiş ve bundan sonra gelen fıkralar 10, 11 ve 12 olarak teselsül ettirilmiştir.

“(9) Bu Tebliğin istinat ettiği Karar çerçevesinde sadece modernizasyon cinsinde teşvik belgesi düzenlenebilen konularda düzenlenecek teşvik belgelerinde modernizasyona yönelik olarak aktiflerden düşülecek makine ve teçhizatın asgari 3 yıl firma aktifinde bulunmuş olması ve aktiflerden düşmeye yönelik satışlarda satışı yapan firmanın ortakları ve birinci dereceden yakınlarının satın alan firma ortaklık yapısında %50’nin üzerinde pay sahibi olmamaları şartı aranır.”

5. Aynı Tebliğde yer alan Yatırım Bilgi Formu başlıklı Ek-I’in Bölüm III 20 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

20- Lojistik hizmetleri yatırımlarında;

“20- Lojistik hizmetleri yatırımlarında;

Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesinin tarih ve sayısı.

Lojistik yatırımlarında Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış L2 belgesinin tarih ve sayısı. (Söz konusu belge, bu Tebliğin istinat ettiği Kararnamede belirtilen asgari koşullara ulaşmak üzere gerçekleştirilecek komple yeni, tevsi ve tamamlama cinsi yatırımlarda teşvik belgesinin tamamlama vizesi esnasında tevsik edilir.)”

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/1)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.